Wsparcie spółek notowanych na GPW

Badania i przeglądy sprawozdań finansowych

Przeprowadzamy badania i przeglądy jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych sporządzonych zgodnie z polskimi przepisami o rachunkowości, jak też Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Badanie sprawozdań finansowych może zostać zrealizowane na rzecz podmiotów, które są zobligowane do jego wykonania na podstawie obowiązujących norm prawnych, jak również przedsiębiorstw zainteresowanych obiektywną weryfikacją stanu finansów.

Podczas badania stosujemy metody oparte na analizie i ocenie funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej oraz na przeprowadzaniu testów. Nasze techniki kontroli wypracowane zostały na podstawie sprawdzonych schematów postępowania i bogatego doświadczenia zawodowego biegłych rewidentów ISP-Audyt, zdobywanego
w międzynarodowych korporacjach, sektorze publicznym oraz konsultingu. Nasz klient ma pewność, że audyt sprawozdania finansowego zostanie przeprowadzony rzetelnie, a jego wynik pozwoli na zoptymalizowanie działań biznesowych.

Poszczególne etapy audytu

 • Badanie wstępne. Zapoznajemy się ze specyfiką działalności danej jednostki, jej otoczeniem gospodarczym, obowiązującymi w niej procedurami i regulacjami, a także systemem kontroli wewnętrznej i rachunkowości. Na podstawie wstępnego rozpoznania eksperci przystępują do wyłonienia czynników ryzyka, poddają je krytycznej analizie, a w efekcie końcowym – szacują ryzyko badania oraz ustalają jego plan i strategię.
 • Badanie zasadnicze czyli drugi etap. Obejmuje audyt sprawozdania finansowego realizowany w formie kompleksowych i szczegółowych testów.

Badanie sprawozdań finansowych pozwala na dogłębne przeanalizowanie aspektów rachunkowych związanych ze sporządzonym dokumentem, jak również kwestii podatkowych, ze zwróceniem uwagi na potencjalne ryzyko mogące się pojawić na dalszym etapie działalności danej jednostki gospodarczej.

W celu rozstrzygnięcia ewentualnych wątpliwości w ramach zdiagnozowanych problemów korzystamy z bieżącej pomocy naszych doradców podatkowych i radców prawnych. Działając w zespole każdy audytor finansowy ISP-Audyt korzysta z wiedzy oraz bogatego doświadczenia swoich współpracowników, dzięki czemu obok rzetelnej oceny sytuacji przedsiębiorstwa możemy zaoferować naszym klientom także szerokorozumianą pomoc w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, optymalizacji spraw księgowych czy też prowadzenia kadr i płac.

W przypadku zainteresowania badaniem sprawozdania finansowego, prześlemy Państwu ofertę skrojoną na indywidualne potrzeby Spółki. W tym celu uprzejmie prosimy o wypełnienie znajdujących się poniżej kart informacyjnych oraz przesłanie ich do ISP-Audyt.


Zakres oferowanych usług:

 • Badania i przeglądy sprawozdań finansowych
 • Badania “Due Diligence"
 • Wsparcie Zarządów oraz Rad Nadzorczych
 • Dodatkowo wsparcie podmiotów w zakresie usług:
  • Obsługi rachunkowości, kadr i płac
  • Usług poświadczających
  • Audytu systemu finansowo-księgowego oraz analiza JPK.

Zespoły audytorskie ISP-Audyt realizując projekty ściśle współpracują z wybranymi Doradcami Podatkowymi i Radcami Prawnymi ISP.

 

Ponad 1 300 podmiotów

Przeprowadziliśmy przeglądy i badania sprawozdań dla ponad 1 300 podmiotów. Zapraszamy spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz na New Connect do skorzystania z naszych usług. Znamy specyfikę Państwa działalności oraz zobowiązania wynikające z publicznego charakteru Państwa spółek.

Wśród naszych klientów znajdują się także podmioty notowane na giełdzie oraz jednostki świadczące usługi w wielu innych branżach. W przypadku pierwszych z nich audyt może objąć przeglądy śródroczne sprawozdań finansowych podmiotu dominującego, spółek powiązanych oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej.

Badanie sprawozdań finansowych realizowane jest przez zespoły doświadczonych, wyspecjalizowanych w określonych dziedzinach biegłych rewidentów oraz ich asystentów, a także zespoły wspomagające, w skład których wchodzą pracownicy Grupy ISP: prawnicy, finansiści, księgowi, kadrowcy i doradcy podatkowi.

Obecność biegłego rewidenta lub kierownika projektu audytowego jest w naszej firmie standardem gwarantującym najwyższą jakość świadczonych usług. Ponadto mamy możliwość połączenia (dla podmiotów nie będących jednostkami zainteresowania publicznego) badania sprawozdań finansowych z usługą doradczą w zakresie doskonalenia procesów biznesowych i wielowymiarowej analizy danych.

Wysokie lokaty

Według Rankingu Rzeczpospolitej 2020 plasujemy się w grupie 30 najlepszych firm doradczych obsługujących spółki z GPW. W stosunku do roku ubiegłego nasze przychody z audytów wzrosły niemal o 32%.  Z kolei Grupa Instytutu Studiów Podatkowych uplasowała się na 1 miejscu w XIV Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej w kategorii duże firmy doradcze.

W przypadku zainteresowania badaniem sprawozdania finansowego uprzejmie prosimy o wypełnienie znajdujących się poniżej kart informacyjnych oraz przesłanie ich do ISP-Audyt. Usprawnią one przedstawienie Państwu indywidualnej wyceny związanej z tą usługą.

Karta informacyjna – badanie sprawozdania finansowego

Karta informacyjna – badanie sprawozdania skonsolidowanego

 

Naszą pasją jest praca, dlatego osiągamy sukcesy wspólnie z Państwem.
Zapraszamy do współpracy
.

Magdalena Mikorska
Manager ds. marketingu i administracji / Kierownik Biura Zarządu
kom.: 507 418 723
magdalena.mikorska@isp-modzelewski.pl