Spółki GPW

 

Profesjonalne wsparcie spółek notowanych na GPW

 

Szanowni Państwo

Od ponad 20 lat świadczymy usługi w zakresie doradztwa podatkowego, audytu i obsługi prawnej. Grupa ISP, w skład której wchodzi ISP-Audyt, tworzy silny i dynamicznie rozwijający się zespół profesjonalistów. Klientów i Partnerów biznesowych wspieramy wiedzą ekspercką dostarczając kompleksowe rozwiązania w zakresie rachunkowości, finansów oraz doradztwa podatkowego, które jest naszą domeną.

 

Wysokie lokaty

Zajmujemy wysokie lokaty w branżowych rankingach. ISP-Audyt awansował aż o 9 pozycji (w stosunku do roku ubiegłego) w XVIII Rankingu Najlepszych Firm Audytorskich dziennika Rzeczpospolita i Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet. Z kolei Grupa Instytutu Studiów Podatkowych uplasowała się na 1 miejscu w XIII Rankingu Dziennika Gazety Prawnej.

 

 

Oferujemy:

  • Badania i przeglądy sprawozdań finansowych
  • Badania “Due Diligence”
  • Wsparcie Zarządów oraz Rad Nadzorczych
  • Dodatkowo wsparcie podmiotów w zakresie usług:

– Obsługi rachunkowości, kadr i płac
– Usług poświadczających
– Audytu systemu finansowo-księgowego oraz analiza JPK.

 

Zespoły audytorskie ISP-Audyt realizując projekty
ściśle współpracują z wybranymi Doradcami Podatkowymi
i Radcami Prawnymi ISP.

 

Ponad 1 200 podmiotów

Przeprowadziliśmy przeglądy i badania sprawozdań dla ponad 1 200 podmiotów. Zapraszamy spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz na New Connect do skorzystania z naszych usług. Znamy specyfikę Państwa działalności oraz zobowiązania wynikające z publicznego charakteru Państwa spółek.

 

Badanie Sprawozdań Finansowych

ISP-Audyt Sp. z o.o. jest podmiotem świadczącym usługi badań i przeglądów zarówno jednostkowych, jak i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, sporządzonych zgodnie z polskimi przepisami o rachunkowości, jak też Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Badanie sprawozdań finansowych może zostać zrealizowane na rzecz podmiotów, które są zobligowane do jego wykonania na podstawie obowiązujących norm prawnych, jak również przedsiębiorstw zainteresowanych obiektywną weryfikacją stanu finansów.

Wśród naszych klientów znajdują się także podmioty notowane na giełdzie oraz jednostki świadczące usługi w wielu innych branżach. W przypadku pierwszych z nich audyt może objąć przeglądy śródroczne sprawozdań finansowych podmiotu dominującego, spółek powiązanych oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej.

Badanie sprawozdań finansowych realizowane jest przez zespoły doświadczonych, wyspecjalizowanych w określonych dziedzinach biegłych rewidentów oraz ich asystentów, a także zespoły wspomagające, w skład których wchodzą pracownicy Grupy ISP: prawnicy, finansiści, księgowi, kadrowcy i doradcy podatkowi.

ISP-Audyt Sp. z o.o. wyróżnia się na rynku jako rzetelny audytor finansowy oferujący kompleksową obsługę audytową na każdym etapie realizacji usługi. Obecność biegłego rewidenta lub kierownika projektu audytowego jest w naszej firmie standardem gwarantującym najwyższą jakość świadczonych usług. Ponadto mamy możliwość połączenia (dla podmiotów nie będących jednostkami zainteresowania publicznego) badania sprawozdań finansowych z usługą doradczą w zakresie doskonalenia procesów biznesowych i wielowymiarowej analizy danych.

Audytor finansowy z międzynarodowym doświadczeniem

Podczas badania stosujemy metody oparte na analizie i ocenie funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej oraz na przeprowadzaniu testów. Nasze techniki kontroli wypracowane zostały na podstawie sprawdzonych schematów postępowania i bogatego doświadczenia zawodowego biegłych rewidentów ISP-Audyt, zdobywanego
w międzynarodowych korporacjach, sektorze publicznym oraz konsultingu. Nasz klient ma pewność, że audyt sprawozdania finansowego zostanie przeprowadzony rzetelnie, a jego wynik pozwoli na zoptymalizowanie działań biznesowych.

Poszczególne etapy audytu

  • Podczas badania wstępnego specjaliści ISP-Audyt zapoznają się ze specyfiką działalności danej jednostki, jej otoczeniem gospodarczym, obowiązującymi w niej procedurami i regulacjami, a także systemem kontroli wewnętrznej
    i rachunkowości. Na podstawie inicjalnego rozpoznania eksperci przystępują do wyłonienia czynników ryzyka, poddają je krytycznej analizie, a w efekcie końcowym – szacują ryzyko badania oraz ustalają jego plan i strategię.
  • Drugi etap stanowi badanie zasadnicze, obejmujące audyt sprawozdania finansowego realizowany w formie kompleksowych, szczegółowych testów.

Badanie sprawozdań finansowych pozwala na dogłębne przeanalizowanie aspektów rachunkowych związanych ze sporządzonym dokumentem, jak również kwestii podatkowych, ze zwróceniem uwagi na potencjalne ryzyko mogące się pojawić na dalszym etapie działalności danej jednostki gospodarczej.

W celu rozstrzygnięcia ewentualnych wątpliwości w ramach zdiagnozowanych problemów korzystamy z bieżącej pomocy naszych doradców podatkowych i radców prawnych. Działając w zespole każdy audytor finansowy ISP-Audyt korzysta z wiedzy oraz bogatego doświadczenia swoich współpracowników, dzięki czemu obok rzetelnej oceny sytuacji przedsiębiorstwa możemy zaoferować naszym klientom także szerokorozumianą pomoc w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, optymalizacji spraw księgowych, prowadzenia kadr i płac.

W przypadku zainteresowania badaniem sprawozdania finansowego uprzejmie prosimy
o wypełnienie znajdujących się poniżej kart informacyjnych oraz przesłanie ich do
ISP-Audyt. Usprawnią one przedstawienie Państwu indywidualnej wyceny związanej z tą usługą.

Naszą pasją jest praca, dlatego osiągamy sukcesy wspólnie z Państwem.
Zapraszamy do współpracy
.

 

Dominika Huczek
Kierownik Biura Zarządu /
Kierownik ds. Marketingu
+ 48 22 517 30 70 wew. 240, kom.: 507 418 723
dominika.huczek@isp-modzelewski.pl