Wszystkie

30.03.2020 | Projekt tzw. tarczy antykryzysowej - aktualizacja

przeczytaj więcej

28.02.2020 | Zwrot kosztów wyżywienia w podróży służbowej

przeczytaj więcej

28.02.2020 | Oznaczenie źródła przychodu w przypadku sprzedaży nieruchomości

przeczytaj więcej

24.01.2020 | Odliczanie VAT w sytuacji częściowej nierzetelności faktury

przeczytaj więcej

21.01.2020 | Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów

przeczytaj więcej

26.03.2019 | Zwrot kosztów leasingu samochodu osobowego przez pracodawcę a PIT

W niniejszym artykule omówiono kwestię opodatkowania...
przeczytaj więcej

3.08.2015 | Klasyfikacja umów leasingu dla potrzeb bilansowych

Zaliczenie określonych składników majątkowych do środków trwałych uzależnione jest od tego, czy jednostka sprawuje nad nimi kontrolę i czy ponosi związane z nimi ryzyko niezależnie od tego, czy ma do nich prawo własności. Problem ten dotyczy przede wszystkim...
przeczytaj więcej

3.08.2015 | Nowelizacja ustawy o rachunkowości

W dniu 5 sierpnia 2014 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o rachunkowości - ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Głównym celem nowelizacji jest dostosowanie polskich przepisów dotyczących rachunkowości...
przeczytaj więcej

3.08.2015 | Nowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

Z dniem 1 stycznia 2014 r. zaczną obowiązywać zmodyfikowane Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF 10, 11 i 12). Zmiany te mają na celu zwiększenie przejrzystości sprawozdań finansowych. Konsekwencją wprowadzenia nowych Standardów może być zmiana...
przeczytaj więcej

3.08.2015 | Czy zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy obowiązuje każdego?

Zgodnie z art. 1011 Kodeksu pracy „w zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu...
przeczytaj więcej

3.08.2015 | Czy otrzymanie przez pracowników, emerytów i rencistów nieodpłatnych świadczeń w postaci imprez sportowo – rekreacyjnej oraz kulturalno – oświatowej stanowi przychód?

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji nieodpłatnych świadczeń...
przeczytaj więcej

3.08.2015 | Jaki jest moment powstania przychodu należnego z tytułu sprzedaży udziałów?

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.
przeczytaj więcej

3.08.2015 | Czy odesłanie kwestionowanej faktury inwestycyjnej nieujętej w księgach rachunkowych wiąże się z negatywnymi skutkami na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych?

Odesłanie przez podatnika kwestionowanej faktury inwestycyjnej, brak ujęcia jej w księgach rachunkowych dla celów podatku dochodowego...
przeczytaj więcej

3.08.2015 | Zakup pakietów medycznych stanowią koszty uzyskania przychodów spółki .

Pracodawcy chcąc przyciągnąć do siebie nowych pracowników obok atrakcyjnego wynagrodzenia oferują również szereg dodatkowych pakietów, w tym pakietów medycznych. Problematyczna dla pracodawców jest kwestia obowiązku doliczania do przychodów pracowników...
przeczytaj więcej

3.08.2015 | Czy podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu karę umowną za przekroczenie terminu przy realizacji kontraktu?

Kary za nieterminowe wykonanie robót nałożona na przedsiębiorców przez ich kontrahenta z tytułu niezrealizowania w terminie prac określonych w umowie nie są wymieniona art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
przeczytaj więcej

8.07.2015 | Koszt przesyłki, jako integralna część jednolitej podstawy opodatkowania

W interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 2 lipca 2015 r. o numerze IPTPP2/4512-315/15-2/IR zostało wskazane, że w przypadku dostawy towarów za podstawę opodatkowania należy uznać całość świadczenia pieniężnego...
przeczytaj więcej

8.07.2015 | Obniżenie bilansowej stawki amortyzacyjnej

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji.
przeczytaj więcej

8.07.2015 | Czy w spółce komandytowej istnieje możliwość wypłaty zaliczki na poczet przyszłych zysków?

Zgodnie z art. 52 § 1 KSH wspólnik może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego. Trzeba jednak zauważyć, że przepisy rozdziału KSH dotyczące stosunków wewnętrznych spółki (od art. 37 do art. 57 KSH) mają zastosowanie...
przeczytaj więcej

8.07.2015 | Skutki podatkowe dla pracowników nieodpłatnego udostępniania im przez pracodawcę pojazdów samochodowych

W zakresie skutków podatkowych dla pracowników nieodpłatnego udostępniania im pojazdów samochodowych przez pracodawcę, należy zauważyć, że zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...
przeczytaj więcej

8.07.2015 | Rok 2016 rokiem nowych zasad przy oskładkowaniu umów zleceń

Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych reguluje art. 9 ustawy systemowej. O zbiegu tytułów możemy mówić, gdy ubezpieczony pracuje w kilku miejscach, na podstawie różnych form wykonywania pracy, które stanowią tytuł do ubezpieczeń społecznych.
przeczytaj więcej

8.07.2015 | Nazwa artykułu, który będzie miał miejsce Inne

Szanowni Państwo! W przyszłym roku będzie mniej papierologii w dokumentach podatkowych. Stanie się tak za sprawą nowych przepisów, zgodnie z którymi od 1 stycznia płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatnicy...
przeczytaj więcej

8.07.2015 | Nazwa artykułu, który będzie miał miejsce Inne

Szanowni Państwo! W przyszłym roku będzie mniej papierologii w dokumentach podatkowych. Stanie się tak za sprawą nowych przepisów, zgodnie z którymi od 1 stycznia płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatnicy...
przeczytaj więcej

8.07.2015 | Przychody i koszty z tytułu przekazania dywidendy rzeczowej (akcje) po 1 stycznia 2015 r.

Podmiot przekazujący dywidendę w formie rzeczowej po dniu 1 stycznia 2015 r. będzie obowiązany do rozpoznania z tego tytułu przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości wartości rynkowej przekazywanych akcji.
przeczytaj więcej

7.07.2015 | Gigantyczna, dostępna dla wszystkich luka w VAT

Od początku lipca tego roku istnieje ogromna, niekontrolowana luka w podatku od towarów i usług, w dodatku nie tylko dostępna dla wybranych, lecz dla każdego „zwykłego” podatnika, co jest ewenementem w dotychczasowej twórczości legislacyjnej naszego ustawodawcy.
przeczytaj więcej

6.07.2015 | Opłata licencyjna płacona za okresy rozliczeniowe a obowiązek podatkowy

Podatnik na podstawie umowy licencyjnej pobiera dodatkową opłatę licencyjną na podstawie pisemnej informacji od kontrahenta na koniec każdego roku obowiązywania umowy licencyjnej. Dodatkowa opłata licencyjna jest naliczana, o ile licencjobiorca przekroczy w ciągu roku określoną w umowie wysokość nakładu.
przeczytaj więcej

5.07.2015 | Podatnicy podatku od towarów i usług siedzą na minie, którą tworzy art. 108 ustawy o VAT

Dziś (prawie) każdy przedsiębiorca będący podatnikiem podatku od towarów i usług może posiadać nieujawnione zaległości w tym podatku. Dlaczego? Bo zdarza się, że kupują towary i usługi od podmiotów, które nie są formalnie podatnikami tego podatku.
przeczytaj więcej

4.07.2015 | Wynajęcie auta pozwala na pełne odliczenie podatku

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 25 maja 2015 r. (I SA/Łd 435/15), zajął stanowisko w przedmiocie podatku od towarów i usług w zakresie uznania czy samochody osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej Spółki.
przeczytaj więcej

4.05.2015 | Czy istnieje prawo do zaliczenia straty z tytułu rzeczywistych kontraktów terminowych do kosztów uzyskania przychodów?

Normatywne definicje pochodnych instrumentów finansowych zawarte są w wydanym, na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości, rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie...
przeczytaj więcej