Rachunkowość

31.03.2020 | Badanie sprawozdań finansowych – podstawowe informacje

przeczytaj więcej

31.03.2020 | Outsourcing księgowości - na czym polega i jakie są jego zalety?

przeczytaj więcej

30.03.2020 | Projekt tzw. tarczy antykryzysowej - aktualizacja

przeczytaj więcej

3.08.2015 | Klasyfikacja umów leasingu dla potrzeb bilansowych

Zaliczenie określonych składników majątkowych do środków trwałych uzależnione jest od tego, czy jednostka sprawuje nad nimi kontrolę i czy ponosi związane z nimi ryzyko niezależnie od tego, czy ma do nich prawo własności. Problem ten dotyczy przede wszystkim...
przeczytaj więcej

3.08.2015 | Nowelizacja ustawy o rachunkowości

W dniu 5 sierpnia 2014 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o rachunkowości - ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Głównym celem nowelizacji jest dostosowanie polskich przepisów dotyczących rachunkowości...
przeczytaj więcej

3.08.2015 | Nowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

Z dniem 1 stycznia 2014 r. zaczną obowiązywać zmodyfikowane Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF 10, 11 i 12). Zmiany te mają na celu zwiększenie przejrzystości sprawozdań finansowych. Konsekwencją wprowadzenia nowych Standardów może być zmiana...
przeczytaj więcej

8.07.2015 | Obniżenie bilansowej stawki amortyzacyjnej

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji.
przeczytaj więcej

8.07.2015 | Czy w spółce komandytowej istnieje możliwość wypłaty zaliczki na poczet przyszłych zysków?

Zgodnie z art. 52 § 1 KSH wspólnik może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego. Trzeba jednak zauważyć, że przepisy rozdziału KSH dotyczące stosunków wewnętrznych spółki (od art. 37 do art. 57 KSH) mają zastosowanie...
przeczytaj więcej