Audyt zewnętrzny środków na naukę

ISP-Audyt dokonuje audytów zewnętrznych projektów i jednostki na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę.

Celem audytu zewnętrznego projektu jest sprawdzenie:

 1. osiągnięcia celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową,
2. poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej,
3. płatności wydatków związanych z projektem,
4. wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu,
5. terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu,
6. sposobu monitorowania realizacji projektu,
7. sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu,
8. przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
9. funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu,
10. realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.

Celem audytu zewnętrznego jednostki jest sprawdzenie:

 1) podstaw prawnych jej działalności;
2) poprawności polityki rachunkowości;
3) realizacji planu rzeczowo-finansowego oraz budżetu;
4) rzetelności danych zawartych we wnioskach o przyznanie środków finansowych na działalność statutową;
5) sposobu dokumentowania i zatwierdzania wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych;
6) przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych w tym przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
7) poprawności ewidencji księgowej;
8) wyodrębnienia w ewidencji księgowej wydatków realizowanych ze środków finansowych na działalność statutową;
9) celowości i zasadności wydatków sfinansowanych ze środków finansowych na działalność statutową;
10) funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej;
11) realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.

Efektem pracy Biegłego Rewidenta jest opinia audytora potwierdzająca, że poniesione wydatki poniesiono zgodnie z wymaganiami  oraz sprawozdanie z audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych jednostki/projektu.