Elektroniczna Teczka

Moduł zawiera zbiór dokumentów Klienta, które niezbędne są do wykonywania przedmiotu Umów lub stanowią efekt ich realizacji.

Moduł usprawnia proces zbierania, przekazywania i archiwizacji dokumentacji w zabezpieczonej wersji cyfrowej.

Składa się on z trzech podmodułów:

  • Dokumenty z ISP-Audyt
  • Archiwum dokumentów
  • Dokumenty do dostarczenia

Dokumenty z ISP-Audyt

W zakładce są umieszczone wszelkie dokumenty, które są wynikiem realizacji usług na rzecz Klienta, np. opracowane raporty z badań sprawozdań finansowych, opracowane polityki rachunkowości itp.

W momencie udostępnienia danego dokumentu, Klient otrzymuje powiadomienie mailowe o zapisaniu danego dokumentu w tym module, a sam dokument  staje się dostępny do pobrania.

Archiwum dokumentów

W zakładce tej widoczne są dokumenty własne Klienta, które przesyłane są podczas podpisywania Umów, oraz wykonywania zleceń (np. KRS, Umowa spółki itp.)

Dokumenty do dostarczenia

W danym zakładce widoczne będą zlecenia sformułowane przez ISP-Audyt , które zawierają prośbę o przeslanie dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotów Umów.

Zlecenia na dostarczenie dokumentów generowane mogą być na etapach podpisywania Umowy lub wykonania czynności.

Jeżeli w trakcie postępowania zostanie stwierdzona konieczność dostarczenia niewymienionych na etapie podpisania umowy dokumentów, pracownik ISP-Audyt z poziomu CRM ma możliwość wskazania dokumentu do dostarczenia, po czym informacja o konieczności dostarczenia nowego dokumentu niezwłocznie zostanie przesłana do Klienta drogą mailową.

Dodatkowo moduł posiada funkcjonalność przypominania w formie alertu o terminie dostarczenia konkretnych dokumentów.

W celu dostarczenia brakującego dokumentu użytkownik wchodzi w wybrany rekord, gdzie ma możliwość załączenia danego dokumentu w formatach JPEG, DOC, PDF.

Po załadowaniu pliku użytkownik inicjuje zapis danego rekordu, po czym znika on z listy.