Funkcjonalności obszaru Kadrowo-Płacowego

Obsługa rozliczenia czasu pracy:

 1. Według  kalendarza  ?  Metoda  czasochłonna  przy dużej ilości nadgodzin.
  • Zaleta ? możliwość wydrukowania kart pracy (szczegółowej i skróconej).
 2. Według  obecności  ?  w kalendarzu  odnotowujemy  tylko  dni, w których  pracownik  jest  obecny  w pracy.
  • Metoda ta pozwala na wydruk kart pracy (szczegółowej i skróconej).
 3. Według  zestawienia  –  informacja  o czasie  pracy  odczytywana  jest  z zestawienia  czasu  pracy.
  • Wpisujemy  tam  łączny  czas  pracy,  ilość  przepracowanych nadgodzin 50% i 100% oraz godzin nocnych.

Można tworzyć dowolne kalendarze na podstawie standardowych:

 • praca 5 dni w tygodniu po 8 godz. z uwzględnieniem godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy
 • praca w systemie zmianowym

Możemy tworzyć kalendarze dla pracowników pracujących na część etatu uwzględniające indywidualny czas pracy np.:

  • pracownik  zatrudniony  na  1/2  etatu  pracuje  codziennie  4  godziny
  • pracownik zatrudniony na 1/2 etatu pracuje co drugi dzień 8 godzin
  • praca zgodnie z indywidualnym planem pracy

Liczba nadgodzin w programie ustalana może zostać na dwa sposoby:

 • Liczbę nadgodzin ustali program poprzez porównanie kalendarza nominalnego (planu pracy)   z   zapisami o  obecnościach  i nieobecnościach,  które  wprowadzi  się  w kalendarzu  (czas  pracy).
  • Rozliczenie wynagrodzenia  za  pracę  w nadgodzinach  i odpowiednich  dopłat  odbywa  się  automatycznie.
 • Liczba nadgodzin wprowadzana zostanie bezpośrednio przez Użytkownika systemu.
  • Ten sposób związany jest  z ewidencją  czasu  pracy  według  zestawienia.

Mamy możliwość:

 • uwzględniania  przedłużonych  dobowych  wymiarów  z planu  pracy  (np. w równoważnym  systemie  czasu  pracy,  w systemie  skróconego  tygodnia  pracy,  czy  w systemie  pracy weekendowej)
 • rozliczania  nadgodzin  co  1  miesiąc,  oraz w dłuższych okresach
  • Kodeks pracy dopuszcza stosowanie 6-miesięcznego okresu rozliczeniowego nadgodzin oraz,  w uzasadnionych sytuacjach, pozwala wydłużyć go do 12 miesięcy.

Możemy zdefiniować rozliczanie nadgodzin z przesunięciem bądź opóźnieniem.

Obsługiwane jest rozliczanie nadgodzin 50%, 100%, oraz godzin nocnych zgodnie  z art. 137 § 1 Kodeksu pracy:

 • Kodeks dopuszcza rozwiązania korzystniejsze dla pracownika- możliwość indywidualnej modyfikacji

Obsługiwane są limity nieobecności:

 • w programie  zdefiniowane  są  standardowe  limity:  urlop wypoczynkowy, urlop wypoczynkowy (tymczasowy) i 2 dni opieki nad zdrowym dzieckiem (art.188 Kodeksu pracy)
 • w przeliczaniu limitów uwzględniany jest wymiar czasu pracy
 • należny  limit  liczony  proporcjonalnie  do  okresu  zatrudnienia uwzględniając wcześniejszy staż pracy z historii zatrudnienia i historii wykształcenia
 • zależny od stażu pracy ? wysokość limitu przysługującego pracownikowi zależy od jego stażu pracy
 • mamy możliwość zdefiniowania własnych limitów

Podział analityczny wynagrodzeń według wprowadzonego klucza dla pracownika w danym okresie:

 1. Opis analityczny pracownika pozwala na szczegółowe opisanie za pomocą trzech wymiarów.
 2. Wydziału i Projektu  każdego  elementu  wypłaty  i rozksięgowanie  kwoty  na  koszty  cząstkowe.
 3. Opis  predefiniowany  jest w kadrach,  z możliwością dodatkowej edycji w wypłacie.

Mamy możliwość definiowania własnych:

 • Składników wypłaty
 • Nieobecności
 • Limitów nieobecności
 • Obsługiwane są potrącenia z wynagrodzenia za pracę po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych można potrącić (wg podanej kolejności) między innymi:
  • potrącenia  alimentacyjne  –  definicja  I grupy  odpowiada  warunkom  ograniczeń  dla  potrąceń alimentacyjnych
  • potrącenia z innych tytułów ? II grupa, dla pozostałych tytułów wykonawczych (np. komornik).

System automatycznie rozlicza potrącenia w odpowiedniej kolejności i z odpowiednimi ograniczeniami.

System umożliwia definiowanie własnych grup ograniczeń potrąceń.

W schemacie płatności pracownika możliwy jest podział wypłaconego wynagrodzenia z uwzględnieniem odbiorcy płatności w części może być np. komornik, odbiorca  alimentów, współmałżonek?

Przy wyliczaniu wypłat jest możliwość automatycznego uwzględniania rozliczenia poprzedniego miesiąca np. jeżeli zwolnienie lekarskie dostarczone jest po naliczeniu bieżącej wypłaty system automatycznie rozliczy je w kolejnej wypłacie.

Operacje seryjne:

Poza oczywistymi funkcjami seryjnymi typu naliczanie wypłat czy zamykanie list płac proponujemy:

 • Seryjna wysyłka e-deklaracji PIT-11, PIT-40, PIT-8C, IFT-1R, informacja, korekta, potwierdzenie UPO
 • Seryjne deklaracje zgłoszeniowe do ZUS ZUA, ZIUA, ZCNA, ZWUA, ZZA, zgłoszenia zmian i korekt
 • Seryjne dodawanie limitów nieobecności
 • Automatyczna wysyłka pocztą elektroniczną kwitków wypłaty, wydruków kadrowych i płacowych, PIT-ów
 • Alternatywnie wystawianie kwitków wypłaty, wydruków kadrowych i płacowych, PIT-ów pracownikowi w portalu e-pracownik
 • Zmiana wartości pola na karcie pracownika np. zmiana kalendarza dla całego wydziału
 • Seryjna zmiana wartości atrybutów – dodatkowe pola rozszerzające kartotekę pracownika -zapamiętywane są zmiany w czasie wartości
 • Seryjne dodanie nieobecności np. zgodnie z umową pracownicy biorą urlop w tym samym czasie
 • Seryjne dodawanie wybranej nieobecności na liście pracowników
 • Seryjne dodanie lub aktualizacja dodatku płacowego, np. wypłata BONów dla wybranych pracowników
 • Seryjna zmiana wydziału, centrum kosztowego
 • Seryjna zmiana podzielnika dla podziału analitycznego wynagrodzeń

Elastyczność systemu:

 • Możliwość dodawania i modyfikacji wydruków i raportów za pomocą wbudowanych narzędzi i Analizy BI
 • Atrybuty – dodatkowe pola rozszerzające kartotekę pracownika- Zapamiętywane są zmiany w czasie wartości
 • Konfigurowalny interfejs
  • Możliwość dodania kolumn na litach, np. liczba nadgodzin w miesiącu na liście pracowników
  • Ukrywanie pól dla wskazanych pracowników
  • Wskazywanie pól koniecznych do wypełnienia
 • Funkcje dodatkowe ? mechanizm pozwalający dodawać nowe funkcjonalności do programu wołane z poziomu interfejsu programu ? np. automatyczne wystawianie UZ na podstawie danych z arkusza excel
 • Importy i exporty danych