Kazimierz Paździorek

 

Kazimierz Paździorek
Biegły Rewident
nr ewidencyjny 7130
 

 

Kazimierz Paździorek posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie badania jednostkowych, skonsolidowanych i łączonych sprawozdań finansowych podmiotów prawa handlowego oraz spółek giełdowych.

Posiada także olbrzymie doświadczenie z zakresu badania sprawozdań finansowych jednostek z branży ubezpieczeniowej jak również w wykonaniu szerokiego zakresu usług poświadczających.

Badania sprawozdań finansowych sporządzane są zarówno wg standardów krajowych jak i MSR/MSSF.

 

  • Biegły Rewident wpisany na listę KIBR pod nr ew. 7130
  • Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, kierunek Handel Wewnętrzny
  • Absolwent Studiów podyplomowych z zakresu MSSF oraz ubezpieczeń

 

Badanie spółek giełdowych: Digitree Group

Badanie jednostkowych sprawozdań finansowych (wybrane projekty): Lufthansa, Inova

Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grup Kapitałowych: PUH Chemirol

 

Kontakt
e-mail:  kazimierz.pazdziorek@isp-modzelewski.pl