Czy powiązania kapitałowe mają znaczenie dla objęcia obowiązkiem sporządzania jednolitego pliku kontrolnego od dnia 1 lipca 2016 r.

5 lipca, 2016 8:17 am

Kategorie:

Liczne wątpliwości budzi kwestia czy powiązania kapitałowe mają znaczenie dla objęcia obowiązkiem sporządzania jednolitego pliku kontrolnego od dnia 1 lipca 2016 r.

Na mocy art. 29 ustawy nowelizującej (Dz.U z 2015 r., poz. 1649 zmienionej ustawą z dnia 13 maja 2016 r. Dz.U. z 2016 r., poz. 846) w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.), zwanej dalej ?USDG?, w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. przedsiębiorcy Ci będą mogli przekazywać dane w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a, dobrowolnie nie będą jednak miały takiego obowiązku.

 
Powyższy przepis ustawy nowelizującej odwołuje się do pojęć mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu USDG. Pojęcia te zostały zdefiniowane w art. 104-106 USDG. Przepisy te przy ustalaniu zatrudnienia, rocznego obrotu oraz sumy aktywów nie odwołują się do powiązań kapitałowych przedsiębiorcy.

 
Jednocześnie zgodnie z art. 110 USDG przedsiębiorca wnioskujący o udzielenie pomocy publicznej składa oświadczenie przed organem udzielającym pomocy, że spełnia przesłanki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3). Na podstawie regulacji Załącznik nr I do tego rozporządzenia NSA (wyrok z dnia 22 czerwca 2010 r., sygn. II GSK 624/10) uznał, że spółka która jest częścią większego organizmu gospodarczego, dzieli jego los, w każdym zaś razie przy ubieganiu się publiczną pomoc. W ocenie autora należy podkreślić, że szczególne regulacje oceny wielkości danego podmiotu odnoszą się do ubiegających się o pomoc publiczną.

 
Podobne wniosku wypływają z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania dot. JPK. W części I w odpowiedzi na pytanie 6 w zakresie definiowania małych i średnich przedsiębiorców Ministerstwo powołało wyłącznie art. 105 i 106 USDG. Podobnie w części II w odpowiedzi na pytanie 22 w zakresie definiowania dużych przedsiębiorcy Ministerstwo powołało się na art. 106 USDG.
Mając na uwadze, że Ministerstwo Finansów odwołuje się tylko do przepisów art. 104-106 USDG nie ma potrzeby rozpatrywania art. 110 USDG określającego szczególe zasady definiowania przedsiębiorcy na potrzeby ubiegania się o pomoc publiczną. Podsumowując w ocenie autora powiązania kapitałowe nie mają znaczenie dla objęcia obowiązkiem sporządzania jednolitego pliku kontrolnego od dnia 1 lipca 2016 r.

Marcin Szymocha
Doradca podatkowy nr 12870
p.o. Dyrektora Oddziału Śląskiego ISP
marcin.szymocha@isp-modzelewski.pl
tel. (32) 259 71 50

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=807&start=22