Inne

Przy umowie faktoringu właściwego wynagrodzenia dla faktora...
przeczytaj więcej
Istnienie obowiązku obliczenia, pobrania oraz odprowadzenia...
przeczytaj więcej
Jak wskazał NSA w wyroku z dnia 10 sierpnia 2018 r...
przeczytaj więcej
W dniu 24 sierpnia 2018 r. Ministerstwo Finansów opublikowało...
przeczytaj więcej
W wyroku NSA z dnia z 7 sierpnia 2018 r...
przeczytaj więcej
Obecnie trwają prace w resorcie finansów nad przygotowaniem...
przeczytaj więcej
W dniu 16 lipca 2018 r. Minister Finansów opublikował projekt nowelizacji ustaw podatkowych w zakresie cen transferowych...
przeczytaj więcej
Dnia 19 lipca 2018 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r...
przeczytaj więcej
Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. nie uważa się za koszty...
przeczytaj więcej
Konstytucja Biznesu jest to pakiet pięciu nowych ustaw...
przeczytaj więcej
W wydawanych interpretacjach indywidualnych organy podatkowe...
przeczytaj więcej
Zgodnie z konkluzją NSA zaprezentowaną w wyroku...
przeczytaj więcej
Dnia 9 lutego 2018 r. Dyrektor Informacji Podatkowej wydał...
przeczytaj więcej
W dniu 22 lutego 2018 r. do Sejmu trafił Rządowy projekt ustawy...
przeczytaj więcej
W Ordynacji podatkowej znajdują się przepisy...
przeczytaj więcej
Koszty wynikające z otrzymanych dowodów księgowych...
przeczytaj więcej
Czynnikiem istotnym w ustaleniu rezydencji...
przeczytaj więcej
Z powodu niejednolitości stanowisk sądowych dotyczących...
przeczytaj więcej
Dla zastosowania zwolnienia od podatku dochodowego...
przeczytaj więcej
Jedynym kryterium decydującym o powstaniu po...
przeczytaj więcej
W niniejszym artykule omówiono zmiany wynikające z...
przeczytaj więcej
W niniejszym artykule omówiono zmiany wynikające z...
przeczytaj więcej
W niniejszym artykule omówiony zostanie problem wzniesienia przez osobę...
przeczytaj więcej
Istotną nowość przewidzianą w projekcie nowej Ordynacji podatkowej...
przeczytaj więcej
Umowa kontraktu menedżerskiego jest traktowana...
przeczytaj więcej
W uchwalonej 27 października 2017 r. przez sejm ustawie...
przeczytaj więcej
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów...
przeczytaj więcej
W dniu 15 września 2017 r. skierowano do Sejmu rządowy projekt
przeczytaj więcej
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 maja 2017 r...
przeczytaj więcej
Na niektórych podmiotach gospodarczych ciąży obowiązek...
przeczytaj więcej
Brak odprowadzenia składek tytułem podatku dochodowego pobranych od pracowników...
przeczytaj więcej
Ustawą z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy ? Kodeks karny...
przeczytaj więcej
Ustawą z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy ? Kodeks karny...
przeczytaj więcej
Wartość świadczenia w naturze, które ponoszone...
przeczytaj więcej
Kryterium decydującym o tym, czy dane świadczenie jest świadczeniem...
przeczytaj więcej
O firmanctwie nie można mówić wówczas, gdy ktoś pomaga...
przeczytaj więcej
Wydatki dotyczące zapewnienia pracownikowi okularów lub szkieł...
przeczytaj więcej
W niniejszym artykule omówiono możliwość składania korekty...
przeczytaj więcej
Wynagrodzenie otrzymywane przez członka zarządu na podstawie kontraktu...
przeczytaj więcej
Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej wszczęcie...
przeczytaj więcej
Korekta zeznania podatkowego ma miejsce w przypadku, gdy ujawnią...
przeczytaj więcej
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej...
przeczytaj więcej
Używanie samochodów służbowych do celów służbowych (wykonywania zadań pracowniczych)...
przeczytaj więcej
Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego...
przeczytaj więcej
Spór co do tego, czy zakres właściwości rzeczowej sądu administracyjnego...
przeczytaj więcej
Wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi, czyli ryczałtu...
przeczytaj więcej
Od 1 stycznia 2017 r. podatek dochodowy od osób prawnych...
przeczytaj więcej
Z początkiem roku został znowelizowany przepis art. 56 Ordynacji Podatkowej...
przeczytaj więcej
W sytuacji gdy kradzież jest wynikiem zawinionego działania...
przeczytaj więcej
W następnym roku sąd wymierzając karę grzywny za wykroczenie...
przeczytaj więcej
Przysporzenie uważane za przychód podatkowy musi mieć charakter definitywny...
przeczytaj więcej
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez nowelizację ustawy...
przeczytaj więcej
Niektóre podmioty są obowiązane do informowania organów o umowach....
przeczytaj więcej
W sytuacji, gdy pracodawca - mimo braku ciążącego na nim obowiązku nałożonego...
przeczytaj więcej
Zgodnie z opublikowanymi strukturami JPK oraz wyjaśnieniami...
przeczytaj więcej
Aby umowa o współpracę zawarta z osobą prowadzącą własną działalność...
przeczytaj więcej
Od dnia 1 lipca 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy Ordynacja podatkowa...
przeczytaj więcej
Do stwierdzenia, czy mamy do czynienia z umową leasingu w rozumieniu art. 17a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r...
przeczytaj więcej
Przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
przeczytaj więcej
Uzyskiwanie przez jedno z rodziców dochodu ze stosunku pracy wykonywanej w innym państwie i korzystanie...
przeczytaj więcej
Wobec zasady numerus clausus, na jakiej w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych...
przeczytaj więcej
Zgodnie ze stanowiskiem MF, w drugiej połowie roku zostanie przeprowadzonych więcej kontroli podatkowych wśród...
przeczytaj więcej
Jednolity Plik Kontrolny jest to format ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, w jakim podatnicy...
przeczytaj więcej
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowana jest to zespół przepisów, które mają uniemożliwiać...
przeczytaj więcej
Od dnia 1 lipca 2016 r. na podatników nałożony zostanie obowiązek wprowadzenia jednolitego pliku kontrolnego...
przeczytaj więcej
Częstym wyjaśnieniem podatników w toku postępowań w sprawie dochodów nieujawnionych...
przeczytaj więcej
Z dniem 1 stycznia 2016 r. usunięto luki prawne dotyczące podatku od nieruchomości oraz doprecyzowano niektóre zapisy....
przeczytaj więcej
Z uwagi na niemożliwość powstania zobowiązania podatkowego po upływie 5-letniego terminu przedawnienia...
przeczytaj więcej
Nie można przyjąć, że odsetki są odszkodowaniem sensu stricto i jako takie objęte są zwolnieniem od podatku dochodowego...
przeczytaj więcej
Z dniem 1 stycznia 2016 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzony...
przeczytaj więcej
Od nowego roku zmianie ulega sposób pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych...
przeczytaj więcej
Minister finansów wydał w dniu 3 grudnia 2015 r. interpretację ogólną (FN3.8201.1.2015)...
przeczytaj więcej
Z dniem 1 stycznia 2016 r. po rozdziale 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
przeczytaj więcej
Dla pracowników podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód...
przeczytaj więcej
Zwolnieniu od opodatkowania podlega wartość nieodpłatnych świadczeń otrzymanych...
przeczytaj więcej
Zmiany w Ordynacji podatkowej wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. W projekcie nie uwzględniono generalnej klauzuli...
przeczytaj więcej
Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, od dnia 1 stycznia 2016 r., wprowadzone zostaną istotne zmiany...
przeczytaj więcej
W niniejszym artykule omówiono zmiany, które wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2016 r., dotyczące momenty ujęcia korekty...
przeczytaj więcej
Ministerstwo Finansów przygotowuje coraz więcej zmian w zakresie kompetencji urzędów skarbowych.
przeczytaj więcej
Składki na ubezpieczenie społeczne od wypłacanych nagród z zysku nie stanowią koszty uzyskania przychodu u podatnika
przeczytaj więcej
Nowym rozwiązaniem, obowiązującym od 1 stycznia 2016 r., będzie wprowadzenie w Ordynacji podatkowej możliwości...
przeczytaj więcej
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są diety oraz
przeczytaj więcej
W dniu 24 kwietnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy IV Wydział Karny Odwoławczy wydał wyrok utrzymujący w mocy wyrok
przeczytaj więcej
W przypadku przedłużającej się ponad termin kontroli skarbowej, w szczególności w sprawach nieskomplikowanych...
przeczytaj więcej
Opodatkowanie odszkodowań w polskim systemie podatkowym ma bardzo znaczącą rolę, zatem wiedza w tym zakresie jest bardzo istotna...
przeczytaj więcej
Zgodnie z założeniami przyjętej przez Sejm w dniu 10 września b.r. ustawy, jednolity plik kontrolny ma być plikiem o uzgodnionej...
przeczytaj więcej
Wyliczenie przez ustawodawcę jako przykładowych kosztów reprezentacyjnych wydatków na usługi gastronomiczne...
przeczytaj więcej
Po przekroczeniu okresu 183 dni w roku podatkowym, przychody otrzymywane przez osobę fizyczną podlegają opodatkowaniu na zasadach...
przeczytaj więcej
Sejm na posiedzeniu w dniu 10 września 2015 r. uchwalił ostateczne brzmienie nowelizacji Ordynacji podatkowej. Ma ona na celu uproszczenie procedury...
przeczytaj więcej
Opodatkowanie dochodów firm powiązanych. Polska wprowadzi unijne zasady...
przeczytaj więcej
Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, od dnia 1 stycznia 2016 r. zaczną obowiązywać nowe zasady oskładkowania umów zlecenia.
przeczytaj więcej
Zgodnie z art. 1011 Kodeksu pracy ?w zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu...
przeczytaj więcej
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.
przeczytaj więcej
W zakresie skutków podatkowych dla pracowników nieodpłatnego udostępniania im pojazdów samochodowych przez pracodawcę, należy zauważyć, że zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...
przeczytaj więcej
Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych reguluje art. 9 ustawy systemowej. O zbiegu tytułów możemy mówić, gdy ubezpieczony pracuje w kilku miejscach, na podstawie różnych form wykonywania pracy, które stanowią tytuł do ubezpieczeń społecznych.
przeczytaj więcej