Inne podatki

30.03.2020 | Projekt tzw. tarczy antykryzysowej - aktualizacja

przeczytaj więcej

28.02.2020 | Zwrot kosztów wyżywienia w podróży służbowej

przeczytaj więcej

1.07.2019 | Wyrok NSA w sprawie kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych.

przeczytaj więcej

1.07.2019 | Jak skorygować nieprawidłowo ustaloną wartość początkową środka trwałego?

przeczytaj więcej

26.03.2019 | Czy wypłata prowizji z tytułu faktoringu właściwego opodatkowana jest podatkiem u źródła?

Przy umowie faktoringu właściwego wynagrodzenia dla faktora...
przeczytaj więcej

9.10.2018 | Podniesienie obciążeń podatkowych związanych z użytkowaniem firmowych samochodów osobowych od 1 stycznia 2019 r.

W drugiej połowie sierpnia Ministerstwo Finansów...
przeczytaj więcej

9.10.2018 | Planowane zmiany w zakresie cen transferowych od 1 stycznia 2019 r.

przeczytaj więcej

13.09.2018 | Usługa przechowywania danych na serwerach kontrahentów zagranicznych a podatek u źródła

Istnienie obowiązku obliczenia, pobrania oraz odprowadzenia...
przeczytaj więcej

13.09.2018 | Prawnopodatkowe skutki umowy cash poolingu

Jak wskazał NSA w wyroku z dnia 10 sierpnia 2018 r...
przeczytaj więcej

13.09.2018 | Planowane zmiany w podatkach dochodowych dotyczące samochodów firmowych

W dniu 24 sierpnia 2018 r. Ministerstwo Finansów opublikowało...
przeczytaj więcej

30.08.2018 | Podatek od tablic reklamowych – wyrok NSA z dnia 7 sierpnia 2018 r.

W wyroku NSA z dnia z 7 sierpnia 2018 r...
przeczytaj więcej

30.08.2018 | Podatek od niezrealizowanych dochodów – exit tax

Obecnie trwają prace w resorcie finansów nad przygotowaniem...
przeczytaj więcej

23.08.2018 | Planowane zmiany w cenach transferowych od dnia 1 stycznia 2019 r.

W dniu 16 lipca 2018 r. Minister Finansów opublikował projekt nowelizacji ustaw podatkowych w zakresie cen transferowych...
przeczytaj więcej

20.07.2018 | Przychody uzyskiwane z tytułu korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych

Dnia 19 lipca 2018 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r...
przeczytaj więcej

11.07.2018 | Odpowiedzialność subsydiarna członka zarządu przewidziana w art. 116 Op. a wydanie decyzji określającej zobowiązanie wobec Spółki po zaprzestaniu pełnienia funkcji za okres, w którym pełniona była funkcja

Stosunkowo przełomowy wyrok został wydany przez Naczelny Sąd Administracyjny...
przeczytaj więcej

11.07.2018 | Kary umowne jako koszty podatkowe

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. nie uważa się za koszty...
przeczytaj więcej

20.06.2018 | Czy strata z likwidacji nie w pełni umorzonych urządzeń w części niezamortyzowanej stanowi koszt uzyskania przychodów?

Skutki planowanej likwidacji urządzeń polegającej...
przeczytaj więcej

7.05.2018 | Podjęcie działalności gospodarczej po raz pierwszy a przysługujące ulgi

Konstytucja Biznesu jest to pakiet pięciu nowych ustaw...
przeczytaj więcej

28.03.2018 | Współdziałanie w grupie przestępczej może rozszerzać formy zjawiskowe przestępstw stypizowanych w kodeksie karno skarbowym także na niepodatników

Co do zasady odpowiedzialność z tytułu czynów przestępczych...
przeczytaj więcej

28.03.2018 | Jak podzielić koszty wspólne inwestycji?

W wydawanych interpretacjach indywidualnych organy podatkowe...
przeczytaj więcej

12.03.2018 | Pierwszy wyrok NSA dotyczący opodatkowania obrotu kryptowalutami

Zgodnie z konkluzją NSA zaprezentowaną w wyroku...
przeczytaj więcej

6.03.2018 | Powstanie obowiązku podatkowego w związku z obrotem kryptowalutami

Dnia 9 lutego 2018 r. Dyrektor Informacji Podatkowej wydał...
przeczytaj więcej

6.03.2018 | Zmiany w wykazie prac twórczych objętych 50% kosztami uzyskania przychodów

W dniu 22 lutego 2018 r. do Sejmu trafił Rządowy projekt ustawy...
przeczytaj więcej

12.02.2018 | Klauzula obejścia prawa

W Ordynacji podatkowej znajdują się przepisy...
przeczytaj więcej

9.02.2018 | Jakie kryteria decydują o rezydencji podatkowej podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych?

O podatkowej rezydencji podatnika podatku dochodowego...
przeczytaj więcej

9.02.2018 | Czy koszty kwestionowanych usług są kosztem podatkowym?

Koszty wynikające z otrzymanych dowodów księgowych...
przeczytaj więcej

9.01.2018 | Czy miejsce zameldowania ma wpływ na miejsce rezydencji podatnika?

Czynnikiem istotnym w ustaleniu rezydencji...
przeczytaj więcej

29.12.2017 | Nieużywana nieruchomość przedsiębiorcy a podatek od nieruchomości

W wyroku NSA z dnia 21 stycznia 2016 r...
przeczytaj więcej

29.12.2017 | Nieodpłatne świadczenie dla pracowników

Z powodu niejednolitości stanowisk sądowych dotyczących...
przeczytaj więcej

29.12.2017 | Kiedy wartość nieodpłatnego świadczenia jest przychodem wolnym od podatku?

Dla zastosowania zwolnienia od podatku dochodowego...
przeczytaj więcej

22.12.2017 | Bardzo ważny wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców

Osoba nie prowadząca działalności nie może być...
przeczytaj więcej

12.12.2017 | Zmiany w zwolnieniu dotyczącym świadczeń otrzymywanych przez pracowników

W niniejszym artykule omówiono zmiany...
przeczytaj więcej

4.12.2017 | Miejsce zamieszkania a rezydencja podatkowa

Jedynym kryterium decydującym o powstaniu po...
przeczytaj więcej

4.12.2017 | Nowy próg kwotowy dla amortyzacji

W niniejszym artykule omówiono zmiany wynikające z...
przeczytaj więcej

4.12.2017 | Ograniczenia dotyczące tzw. "amortyzacji zwrotnej"

W niniejszym artykule omówiono zmiany wynikające z...
przeczytaj więcej

28.11.2017 | Wybudowanie obiektu na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste przez podmiot trzeci a podatek od nieruchomości

W niniejszym artykule omówiony zostanie problem wzniesienia przez osobę...
przeczytaj więcej

22.11.2017 | Mediacje jako sposób rozwiązywania sporów w projekcie nowej Ordynacji podatkowej

Istotną nowość przewidzianą w projekcie nowej Ordynacji podatkowej...
przeczytaj więcej

16.11.2017 | Czy menedżer w ramach kontraktu menedżerskiego musi opłacać składki ZUS?

Umowa kontraktu menedżerskiego jest traktowana...
przeczytaj więcej

16.11.2017 | Nowelizacja przepisów regulujących ustalanie kosztów uzyskania przychodów twórców

W uchwalonej 27 października 2017 r. przez sejm ustawie...
przeczytaj więcej

8.11.2017 | Raportowanie schematów podatkowych – konsultacje podatkowe

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów...
przeczytaj więcej

4.10.2017 | Zwolnienie od podatku od nieruchomości budowli wałów ochronnych, gruntów pod wałami ochronnymi i położonych w międzywałach

W niniejszym artykule omówiona zostanie problematyka...
przeczytaj więcej

25.09.2017 | Projektowane zmiany w Ordynacji podatkowej dotyczące katalogu dowodów oraz tajemnicy skarbowej

W dniu 15 września 2017 r. skierowano do Sejmu rządowy projekt
przeczytaj więcej

25.09.2017 | Odszkodowanie po nieprzystąpieniu do umowy przyrzeczonej a zwolnienie z podatku dochodowego

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 maja 2017 r...
przeczytaj więcej

19.09.2017 | Obowiązki sprawozdawcze wobec NBP – nowe rozporządzenie

Na niektórych podmiotach gospodarczych ciąży obowiązek...
przeczytaj więcej

5.09.2017 | Wina a odpowiedzialność członków zarządu wynikająca z art. 77 k.k.s

Brak odprowadzenia składek tytułem podatku dochodowego pobranych od pracowników...
przeczytaj więcej

20.06.2017 | Zmniejszanie ryzyka podlegania przepisom regulującym rozszerzoną konfiskatę

Ustawą z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny...
przeczytaj więcej

20.06.2017 | Rozszerzona konfiskata na gruncie kodeksu karnego skarbowego

Ustawą z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny...
przeczytaj więcej

20.06.2017 | Rozszerzona konfiskata i przepadek przedsiębiorstwa w kodeksie karnym i kodeksie karnym skarbowym

Ustawą z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy...
przeczytaj więcej

7.06.2017 | Jak określić wartość przychodów w naturze otrzymywanych przez pracowników

Wartość świadczenia w naturze, które ponoszone...
przeczytaj więcej

7.06.2017 | Czy kwota ryczałtu z tytułu wykorzystywania przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych obejmuje koszty paliwa zakupionego przez pracodawcę do tego pojazdu?

W kwestii nieodpłatnych świadczeń, jakie pracownik otrzymuje...
przeczytaj więcej

7.06.2017 | Kiedy świadczenie jest przychodem ze stosunku pracy?

Kryterium decydującym o tym, czy dane świadczenie jest świadczeniem...
przeczytaj więcej

16.05.2017 | Firmanctwo – kiedy występuje?

O firmanctwie nie można mówić wówczas, gdy ktoś pomaga...
przeczytaj więcej

15.05.2017 | Czy refundacja kosztu wymiany soczewek podlega odliczeniu od przychodu?

Wydatki dotyczące zapewnienia pracownikowi okularów lub szkieł...
przeczytaj więcej

28.03.2017 | Kiedy można złożyć korektę deklaracji w przypadku kontroli celno - skarbowej?

W niniejszym artykule omówiono możliwość składania korekty...
przeczytaj więcej

14.03.2017 | Wynagrodzenie członka zarządu – kontrakt menadżerski

Wynagrodzenie otrzymywane przez członka zarządu na podstawie kontraktu...
przeczytaj więcej

6.03.2017 | Sposoby wszczęcia kontroli celno skarbowej od dnia 1 marca 2017 r.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej wszczęcie...
przeczytaj więcej

28.02.2017 | Korygowanie deklaracji podatkowych

Korekta zeznania podatkowego ma miejsce w przypadku, gdy ujawnią...
przeczytaj więcej

21.02.2017 | Wynajem mieszkania członkowi zarządu stanowi nieodpłatne świadczenie

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej...
przeczytaj więcej

15.02.2017 | Używanie samochodów służbowych do celów prywatnych pracowników

Używanie samochodów służbowych do celów służbowych (wykonywania zadań pracowniczych)...
przeczytaj więcej

24.01.2017 | Nowe zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z rolniczego handlu detalicznego, jako przychodów z innych źródeł

Na skutek zmian w art.20 i art. 21 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku...
przeczytaj więcej

11.01.2017 | Preferencyjna stawka podatku u źródła a certyfikat rezydencji

Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego...
przeczytaj więcej

3.01.2017 | Skarga do sądu administracyjnego na przewlekłość kontroli podatkowej

Spór co do tego, czy zakres właściwości rzeczowej sądu administracyjnego...
przeczytaj więcej

24.11.2016 | Ryczałt za korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych a koszty paliwa

Wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi, czyli ryczałtu...
przeczytaj więcej

25.10.2016 | Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Od 1 stycznia 2017 r. podatek dochodowy od osób prawnych...
przeczytaj więcej

18.10.2016 | Przesłanki i zakres zastosowania obniżonych i podwyższonych odsetek za zwłokę w świetle przepisów Ordynacji podatkowej

Z początkiem roku został znowelizowany przepis art. 56 Ordynacji Podatkowej...
przeczytaj więcej

12.10.2016 | Kradzież środka trwałego w firmie

W sytuacji gdy kradzież jest wynikiem zawinionego działania...
przeczytaj więcej

4.10.2016 | Wzrosną kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

W następnym roku sąd wymierzając karę grzywny za wykroczenie...
przeczytaj więcej

28.09.2016 | Kiedy otrzymane pieniądze nie stanowią przychodu podatkowego?

Przysporzenie uważane za przychód podatkowy musi mieć charakter definitywny...
przeczytaj więcej

20.09.2016 | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapowiada zmiany w sprawie 50 proc. kosztów uzyskania przychodu

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez nowelizację ustawy...
przeczytaj więcej

9.09.2016 | Raportowanie do urzędu skarbowego transakcji z podmiotami powiązanymi

Niektóre podmioty są obowiązane do informowania organów o umowach....
przeczytaj więcej

9.09.2016 | Skutki podatkowe zapewnienia noclegu dla pracownika oddelegowanego wg Ministra Finansów

W sytuacji, gdy pracodawca - mimo braku ciążącego na nim obowiązku nałożonego...
przeczytaj więcej

25.07.2016 | Czy operacja umorzenia udziałów Spółki (w szczególności czynność nabycia udziałów przez Spółkę celem ich umorzenia) będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych

W niniejszym artykule autor na przykładzie interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej...
przeczytaj więcej

12.07.2016 | Faktury zakupowe a JPK FA. Jakie informacje należy ujawniać?

Zgodnie z opublikowanymi strukturami JPK oraz wyjaśnieniami...
przeczytaj więcej

12.07.2016 | Samozatrudnienie a stosunek pracy

Aby umowa o współpracę zawarta z osobą prowadzącą własną działalność...
przeczytaj więcej

12.07.2016 | Możliwość zaliczenia płatności gotówką powyżej 15 tysięcy złotych do kosztów uzyskania przychodów – zmiany w przepisach o podatkach dochodowych

Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej...
przeczytaj więcej

5.07.2016 | Czy powiązania kapitałowe mają znaczenie dla objęcia obowiązkiem sporządzania jednolitego pliku kontrolnego od dnia 1 lipca 2016 r.

Liczne wątpliwości budzi kwestia czy powiązania kapitałowe mają znaczenie...
przeczytaj więcej

5.07.2016 | Jakie organy mogą żądać przekazania danych w formacie jednolitego pliku kontrolnego?

Od dnia 1 lipca 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy Ordynacja podatkowa...
przeczytaj więcej

12.05.2016 | Czy trzeba prowadzić ewidencje przebiegu pojazdu dla wynajmowanych samochodów osobowych?

Do stwierdzenia, czy mamy do czynienia z umową leasingu w rozumieniu art. 17a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r...
przeczytaj więcej

12.05.2016 | Otrzymanie prowizji z tytułu pośrednictwa handlowego

Przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
przeczytaj więcej

13.04.2016 | Ulga rodzinna a uzyskiwanie przez jednego z rodziców dochodów poza terytorium Polski

Uzyskiwanie przez jedno z rodziców dochodu ze stosunku pracy wykonywanej w innym państwie i korzystanie...
przeczytaj więcej

1.04.2016 | Podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu pożyczki rewolwingowej po zmianach

Wobec zasady numerus clausus, na jakiej w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych...
przeczytaj więcej

1.04.2016 | Firmy niepłacące podatku dochodowego będą podlegać większej kontroli

Zgodnie ze stanowiskiem MF, w drugiej połowie roku zostanie przeprowadzonych więcej kontroli podatkowych wśród...
przeczytaj więcej

8.03.2016 | Czym jest jednolity plik kontrolny?

Jednolity Plik Kontrolny jest to format ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, w jakim podatnicy...
przeczytaj więcej

12.02.2016 | Czym jest klauzula obejścia prawa podatkowego?

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowana jest to zespół przepisów, które mają uniemożliwiać...
przeczytaj więcej

26.01.2016 | Wprowadzone ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa dotyczące wprowadzenia jednolitego pliku kontrolnego

Od dnia 1 lipca 2016 r. na podatników nałożony zostanie obowiązek wprowadzenia jednolitego pliku kontrolnego...
przeczytaj więcej

21.01.2016 | Powołanie się na darowiznę, pożyczkę lub inne czynności cywilnoprawne w toku postępowania w sprawie dochodów nieujawnionych

Częstym wyjaśnieniem podatników w toku postępowań w sprawie dochodów nieujawnionych...
przeczytaj więcej

12.01.2016 | Zmiany w podatku od nieruchomości w 2016 r.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. usunięto luki prawne dotyczące podatku od nieruchomości oraz doprecyzowano niektóre zapisy....
przeczytaj więcej

12.01.2016 | Powołanie się na wcześniejsze uzyskiwanie dochodów jako metoda obrony w postępowaniu w sprawie dochodów nieujawnionych

Z uwagi na niemożliwość powstania zobowiązania podatkowego po upływie 5-letniego terminu przedawnienia...
przeczytaj więcej

12.01.2016 | Odsetki nie są odszkodowaniem

Nie można przyjąć, że odsetki są odszkodowaniem sensu stricto i jako takie objęte są zwolnieniem od podatku dochodowego...
przeczytaj więcej

12.01.2016 | Podatek od odpraw

Z dniem 1 stycznia 2016 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzony...
przeczytaj więcej

5.01.2016 | Zmiany w sposobie pobierania i zwrotu PCC

Od nowego roku zmianie ulega sposób pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych...
przeczytaj więcej

5.01.2016 | Interpretacja ogólna w sprawie opcji walutowych

Minister finansów wydał w dniu 3 grudnia 2015 r. interpretację ogólną (FN3.8201.1.2015)...
przeczytaj więcej

5.01.2016 | Ciężar dowodu w postępowaniu w sprawie dochodów nieujawnionych od 1 stycznia 2016 r.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. po rozdziale 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
przeczytaj więcej

21.12.2015 | Nieodpłatne udostępnienie pracownikowi samochodu służbowego w kontekście podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

Dla pracowników podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód...
przeczytaj więcej

21.12.2015 | Skutki podatkowe przekazania bonów w ramach akcji promocyjnej

Zwolnieniu od opodatkowania podlega wartość nieodpłatnych świadczeń otrzymanych...
przeczytaj więcej

7.12.2015 | Zmiany w Ordynacji podatkowej od dnia 1 stycznia 2016 r.

Zmiany w Ordynacji podatkowej wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. W projekcie nie uwzględniono generalnej klauzuli...
przeczytaj więcej

4.12.2015 | Nowelizacja dotycząca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w myśl ustawy z dnia 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne

Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, od dnia 1 stycznia 2016 r., wprowadzone zostaną istotne zmiany...
przeczytaj więcej

4.12.2015 | Moment korygowania kosztów uzyskania przychodów od dnia 1 stycznia 2016 r.

W niniejszym artykule omówiono zmiany, które wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2016 r., dotyczące momenty ujęcia korekty...
przeczytaj więcej

26.11.2015 | Nowe zasady dotyczące wyspecjalizowanych urzędów skarbowych

Ministerstwo Finansów przygotowuje coraz więcej zmian w zakresie kompetencji urzędów skarbowych.
przeczytaj więcej

26.11.2015 | Czy ZUS od nagród z zysku stanowi koszt uzyskania przychodu?

Składki na ubezpieczenie społeczne od wypłacanych nagród z zysku nie stanowią koszty uzyskania przychodu u podatnika
przeczytaj więcej

2.11.2015 | Zapłata podatku w imieniu podatnika przez inny podmiot od 1 stycznia 2016 r.

Nowym rozwiązaniem, obowiązującym od 1 stycznia 2016 r., będzie wprowadzenie w Ordynacji podatkowej możliwości...
przeczytaj więcej

28.10.2015 | Zwolnienie diet i zwrotów kosztów otrzymywanych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są diety oraz
przeczytaj więcej

27.10.2015 | Uznanie za winnego w świetle regulacji art. 83§1 k.k.s. - utrudnianie przeprowadzenia postępowania

W dniu 24 kwietnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy IV Wydział Karny Odwoławczy wydał wyrok utrzymujący w mocy wyrok
przeczytaj więcej

23.10.2015 | Co zrobić w przypadku nadmiernie przedłużającej się kontroli skarbowej?

W przypadku przedłużającej się ponad termin kontroli skarbowej, w szczególności w sprawach nieskomplikowanych...
przeczytaj więcej

23.10.2015 | W jaki sposób należy opodatkować odszkodowanie?

Opodatkowanie odszkodowań w polskim systemie podatkowym ma bardzo znaczącą rolę, zatem wiedza w tym zakresie jest bardzo istotna...
przeczytaj więcej

23.10.2015 | Wprowadzenie jednolitego pliku kontrolnego od dnia 1 lipca 2016

Zgodnie z założeniami przyjętej przez Sejm w dniu 10 września b.r. ustawy, jednolity plik kontrolny ma być plikiem o uzgodnionej...
przeczytaj więcej

28.09.2015 | Wydatki na usługi gastronomiczne, zakup żywności i napojów - kiedy stanowią koszty podatkowe?

Wyliczenie przez ustawodawcę jako przykładowych kosztów reprezentacyjnych wydatków na usługi gastronomiczne...
przeczytaj więcej

28.09.2015 | Skutki przekroczenia przez cudzoziemca okresu 183 dni pobytu w Polsce, gdy brak certyfikatu rezydencji

Po przekroczeniu okresu 183 dni w roku podatkowym, przychody otrzymywane przez osobę fizyczną podlegają opodatkowaniu na zasadach...
przeczytaj więcej

22.09.2015 | Od 2016 r. obowiązywać będą nowe rodzaje pełnomocnictw w sprawach podatkowych

Sejm na posiedzeniu w dniu 10 września 2015 r. uchwalił ostateczne brzmienie nowelizacji Ordynacji podatkowej. Ma ona na celu uproszczenie procedury...
przeczytaj więcej

22.09.2015 | Wprowadzenie unijnych zasad dotyczących opodatkowania dochodów firm powiązanych kapitałowo

Opodatkowanie dochodów firm powiązanych. Polska wprowadzi unijne zasady...
przeczytaj więcej

16.09.2015 | Nowe zasady oskładkowania umów zleceń

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, od dnia 1 stycznia 2016 r. zaczną obowiązywać nowe zasady oskładkowania umów zlecenia.
przeczytaj więcej

3.08.2015 | Czy zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy obowiązuje każdego?

Zgodnie z art. 1011 Kodeksu pracy „w zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu...
przeczytaj więcej

3.08.2015 | Czy otrzymanie przez pracowników, emerytów i rencistów nieodpłatnych świadczeń w postaci imprez sportowo – rekreacyjnej oraz kulturalno – oświatowej stanowi przychód?

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji nieodpłatnych świadczeń...
przeczytaj więcej

3.08.2015 | Jaki jest moment powstania przychodu należnego z tytułu sprzedaży udziałów?

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.
przeczytaj więcej

8.07.2015 | Skutki podatkowe dla pracowników nieodpłatnego udostępniania im przez pracodawcę pojazdów samochodowych

W zakresie skutków podatkowych dla pracowników nieodpłatnego udostępniania im pojazdów samochodowych przez pracodawcę, należy zauważyć, że zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...
przeczytaj więcej

8.07.2015 | Rok 2016 rokiem nowych zasad przy oskładkowaniu umów zleceń

Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych reguluje art. 9 ustawy systemowej. O zbiegu tytułów możemy mówić, gdy ubezpieczony pracuje w kilku miejscach, na podstawie różnych form wykonywania pracy, które stanowią tytuł do ubezpieczeń społecznych.
przeczytaj więcej