CIT

W orzecznictwie sądów administracyjnych wielokrotnie pojawiało...
przeczytaj więcej
Zgodnie z obecnie wyrażanym poglądem organów podatkowych w przypadku nieodpłatnie udzielonego poręczenia...
przeczytaj więcej
W przypadku, gdy certyfikat nie zawiera daty ważności...
przeczytaj więcej
Nowelizacja do ustaw o podatkach dochodowych uchwalona...
przeczytaj więcej
Wstępna opłata leasingowa nie należy do...
przeczytaj więcej
W niniejszym artykule omówiono kwestię powstania przychodu...
przeczytaj więcej
Nieodpłatne udzielenie poręczenia, w tym dotyczące...
przeczytaj więcej
Ograniczenie w zakresie zaliczania do kosztów podatkowych...
przeczytaj więcej
Koszty bezpośrednio związane z przychodami poniesione po dniu...
przeczytaj więcej
W dniu 20 lutego 2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy...
przeczytaj więcej
Na gruncie interpretacji indywidualnej z dnia 9 stycznia 2018 r...
przeczytaj więcej
Wprowadzoną zmianą w art. 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r...
przeczytaj więcej
Koszty finansowania dłużnego podlegające wyłączeniu...
przeczytaj więcej
Dodany w ustawie o CIT art. 7b określa...
przeczytaj więcej
Odszkodowanie wypłacone w wyniku zawarcia...
przeczytaj więcej
http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=908&start=5...
przeczytaj więcej
W niniejszym artykule omówiono możliwość uznania zapłaconego...
przeczytaj więcej
Puste faktury błędnie dokumentują stan faktyczny...
przeczytaj więcej
Wymagany przez ustawodawcę warunek z art. 15c ust. 12 dotyczący...
przeczytaj więcej
W przypadku rezygnacji przez podatnika z prawa do odliczenia naliczonego...
przeczytaj więcej
W niniejszym artykule omówiono problem uznania nieodpłatnego...
przeczytaj więcej
W niniejszym artykule omówiono sposób ustalania limitu obligującego...
przeczytaj więcej
W kwestii zakwalifikowania na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r...
przeczytaj więcej
W dniu 29 maja 2017 r. Rada UE przyjęła dyrektywę zmieniającą dyrektywę...
przeczytaj więcej
W niniejszym artykule omówiono skutki zawarcia umowy ramowej dla ustalania...
przeczytaj więcej
Wypłata należności, od której pobiera się zryczałtowany podatek...
przeczytaj więcej
Dotychczas fiskus stał jednoznacznie na stanowisku...
przeczytaj więcej
Całość przychodów uzyskiwanych w wyniku realizacji kontraktów polegających...
przeczytaj więcej
W niniejszym artykule omówiono problem podwyższenia w wyniku konfuzji kapitału...
przeczytaj więcej
Kwalifikacja prawnopodatkowa wydatków z tytułu bonusów oraz wynagrodzenia...
przeczytaj więcej
Prawa umożliwiające jedynie faktyczne korzystanie z programu...
przeczytaj więcej
Na podstawie przepisów normujących umowę leasingu w rozdziale 4a ustawy o podatku dochodowym...
przeczytaj więcej
W przypadku usług niematerialnych sama faktura oraz umowa...
przeczytaj więcej
Brak kryterium dochodowego osiągniętego w roku podatkowym...
przeczytaj więcej
W niniejszym artykule omówiono problem możliwości uznania za koszt...
przeczytaj więcej
Moment rozpoczęcia amortyzacji licencji wyznacza początek okresu...
przeczytaj więcej
W niniejszym artykule omówiono problem uznania za koszt uzyskania przychodu...
przeczytaj więcej
W niniejszym artykule omówiono problem powstawania podatkowych różnic...
przeczytaj więcej
Podatnik może jedynie potrącić koszty odpowiadające uzyskanym przychodom...
przeczytaj więcej
Wydatki stanowiące formę ?rekompensaty" pieniężnej, wypłacanej pracownikowi...
przeczytaj więcej
Odbiór częściowy oraz końcowy wykonanych robót potwierdzony podpisanym...
przeczytaj więcej
W niniejszym artykule omówiono problem momentu powstania przychodu w podatku dochodowym...
przeczytaj więcej
Dobra wiadomość dla małych przedsiębiorców, ustawa dotycząca obniżenia stawki...
przeczytaj więcej
W niniejszym artykule omówiono zagadnienie momentu korygowania przychodu...
przeczytaj więcej
W niniejszym artykule omówiono zagadnienie opodatkowania premii pieniężnych wypłacanych...
przeczytaj więcej
Zgodnie z założeniami nowelizacji ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego...
przeczytaj więcej
Ustawa podpisana przez Prezydenta ma obowiązywać już od września tego roku...
przeczytaj więcej
Prawdopodobnie już od dnia 1 stycznia 2017 r. małe przedsiębiorstwa będą mogły korzystać...
przeczytaj więcej
Spółka komandytowa nie posiada osobowości prawnej, nie jest zatem podatnikiem podatków dochodowych
przeczytaj więcej
Zaliczenie nabytego składnika majątku do środków trwałych ze względu na...
przeczytaj więcej
Skrócenie okresu, na jaki została zawarta umowa leasingu finansowego nie będzie miało wpływu na skutki...
przeczytaj więcej
Wydatki ponoszone przez podatnika na opłacenie miejsc parkingowych jako jeden z elementów świadczenia...
przeczytaj więcej
W przypadku, gdy dla celów bilansowych czynsz inicjalny (opłata wstępna) rozliczana jest w czasie...
przeczytaj więcej
Korzystne zmiany dla małych podatników już w 2017 r...
przeczytaj więcej
Z początkiem 2016 r. ulga na działalność badawczo-rozwojową zastąpiła ulgę na nabycie nowych technologii...
przeczytaj więcej
Podatnik, który zalicza wydatki związane ze spotkaniami biznesowymi musi bezwzględnie udokumentować cel...
przeczytaj więcej
Począwszy od 1 stycznia 2016 r., na mocy zmian w art. 15 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku...
przeczytaj więcej
Datę odpisania wierzytelności nieściągalnej ? jako jeden z warunków zaliczenia odpisu aktualizującego...
przeczytaj więcej
W przypadku wystawianych faktur korygujących do 31 grudnia 2015 r. rozwiązaniem mniej konfliktowym...
przeczytaj więcej
Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują przepisy nowej ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne...
przeczytaj więcej
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami...
przeczytaj więcej
Premie wypłacane pracownikom nie będą kosztem podatkowym spółki w roku, za który są naliczane...
przeczytaj więcej
Nie ma prawnej możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zrealizowanych różnic kursowych związanych z...
przeczytaj więcej
Z dniem 1 stycznia 2013 r. na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych...
przeczytaj więcej
Wydatki na wypłatę nagrody rocznej mogą zostać zaliczone przez pracodawcę do kosztów uzyskania przychodów...
przeczytaj więcej
Jeśli ponoszone koszty napraw pogwarancyjnych stanowią realizację zobowiązań spółki wynikających z jej przynależności
przeczytaj więcej
Zgodnie z obecnie wyrażanymi poglądami odzysk z tytułu likwidacji środka trwałego nie stanowi przychodu podatkowego.
przeczytaj więcej
Rekompensata wypłacona za kradzież towaru stanowi przychód, który powstanie dopiero w dniu jej otrzymania...
przeczytaj więcej
Przepisy podatkowe nie przewidują ulepszenia wartości niematerialnej i prawnej...
przeczytaj więcej
Kwalifikacja wydatków ponoszonych na środek trwały jako ulepszenie następuje po łącznym spełnieniu przesłanek...
przeczytaj więcej
Każda z metod wyceny będzie - co do zasady - właściwą, o ile poprawność jej zastosowania w danym, konkretnym stanie faktycznym - na gruncie podatku dochodowego...
przeczytaj więcej
W niniejszym artykule omówiono dopuszczalność zaliczenia wydatków związanych z programem motywacyjnym do kosztów uzyskania przychodów.
przeczytaj więcej
Odesłanie przez podatnika kwestionowanej faktury inwestycyjnej, brak ujęcia jej w księgach rachunkowych dla celów podatku dochodowego...
przeczytaj więcej
Pracodawcy chcąc przyciągnąć do siebie nowych pracowników obok atrakcyjnego wynagrodzenia oferują również szereg dodatkowych pakietów, w tym pakietów medycznych. Problematyczna dla pracodawców jest kwestia obowiązku doliczania do przychodów pracowników...
przeczytaj więcej
Kary za nieterminowe wykonanie robót nałożona na przedsiębiorców przez ich kontrahenta z tytułu niezrealizowania w terminie prac określonych w umowie nie są wymieniona art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
przeczytaj więcej
Podmiot przekazujący dywidendę w formie rzeczowej po dniu 1 stycznia 2015 r. będzie obowiązany do rozpoznania z tego tytułu przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości wartości rynkowej przekazywanych akcji.
przeczytaj więcej
Normatywne definicje pochodnych instrumentów finansowych zawarte są w wydanym, na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości, rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie...
przeczytaj więcej