CIT

30.03.2020 | Projekt tzw. tarczy antykryzysowej - aktualizacja

przeczytaj więcej

28.02.2020 | Oznaczenie źródła przychodu w przypadku sprzedaży nieruchomości

przeczytaj więcej

1.07.2019 | Usługi niematerialne w kosztach podatkowych

przeczytaj więcej

2.10.2018 | Zachowanie i zabezpieczenie źródła przychodów a kara umowna

W orzecznictwie sądów administracyjnych wielokrotnie pojawiało...
przeczytaj więcej

2.10.2018 | Zwiększenie podatkowej atrakcyjności finansowania własnego – planowane zmiany w podatku dochodowym

W dniu 25 września 2018 r. został skierowany do sejmu...
przeczytaj więcej

30.08.2018 | Amortyzacja środków trwałych nabytych w drodze spadku lub darowizny po zmianach regulacji podatków dochodowych

Z dniem 19 lipca 2018 r. weszła w życie nowelizacja...
przeczytaj więcej

23.08.2018 | Podatkowe skutki udzielenia nieodpłatnego poręczenia

Zgodnie z obecnie wyrażanym poglądem organów podatkowych w przypadku nieodpłatnie udzielonego poręczenia...
przeczytaj więcej

20.07.2018 | Jakie są skutki otrzymania certyfikatu rezydencji niezawierającego daty ważności?

W przypadku, gdy certyfikat nie zawiera daty ważności...
przeczytaj więcej

20.07.2018 | Nowy podatek od budynków (włączony do PIT i CIT) w wersji od dnia 1 stycznia 2019 r.

Nowelizacja do ustaw o podatkach dochodowych uchwalona...
przeczytaj więcej

20.06.2018 | Wstępna opłata leasingowa. Koszt uzyskania przychodu

Wstępna opłata leasingowa nie należy do...
przeczytaj więcej

20.06.2018 | Czy usługa doradcza jest usługą podobną do usługi zarządzania na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych?

Obecnie przeważającym poglądem jest pogląd...
przeczytaj więcej

13.06.2018 | Zapłata VAT wraz z podniesieniem udziału kapitałowego w zamian za wkład niepieniężny a CIT

W niniejszym artykule omówiono kwestię powstania przychodu...
przeczytaj więcej

7.05.2018 | Czy nieodpłatne poręczenie skutkuje powstaniem przychodu podatkowego?

Nieodpłatne udzielenie poręczenia, w tym dotyczące...
przeczytaj więcej

12.03.2018 | Kiedy nie obowiązuje limitowanie usług niematerialnych?

Ograniczenie w zakresie zaliczania do kosztów podatkowych...
przeczytaj więcej

6.03.2018 | Koszty bezpośrednie poniesione po roku podatkowym, w którym uzyskano odpowiadające im przychody

Koszty bezpośrednio związane z przychodami poniesione po dniu...
przeczytaj więcej

1.03.2018 | Założenia projektu ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji

W dniu 20 lutego 2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy...
przeczytaj więcej

19.02.2018 | Forma zatrudnienia a rozliczenie imprezy integracyjnej w kosztach uzyskania przychodu

Na gruncie interpretacji indywidualnej z dnia 9 stycznia 2018 r...
przeczytaj więcej

19.02.2018 | Odrębne źródła przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych

Wprowadzoną zmianą w art. 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r...
przeczytaj więcej

9.02.2018 | Wprowadzenie szczególnej regulacji przeciwdziałającej schematom wykorzystującym nieodpłatny transfer aktywów do podmiotów powiązanych

W wyniku nowelizacji ustawy CIT z dniem 1 stycznia 2018 r...
przeczytaj więcej

23.01.2018 | Jaki jest zakres pojęcia "świadczenie nieodpłatne" na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych?

Pojęcie nieodpłatne świadczenie ma na gruncie...
przeczytaj więcej

17.01.2018 | Czy koszty finansowania dłużnego należy określać w podziale na źródła przychodów?

Koszty finansowania dłużnego podlegające wyłączeniu...
przeczytaj więcej

9.01.2018 | Katalog przychodów wchodzących do źródła zyski kapitałowe

Dodany w ustawie o CIT art. 7b określa...
przeczytaj więcej

3.01.2018 | Odszkodowanie za rozwiązanie stosunku pracy nie jest kosztem

Odszkodowanie wypłacone w wyniku zawarcia...
przeczytaj więcej

22.12.2017 | Kary umowne z tytułu niedostarczenia towaru jako koszty uzyskania przychodów

http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=908&start=5...
przeczytaj więcej

12.12.2017 | Limit, o którym mowa w art. 9a ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jak stosować?

W niniejszym artykule omówiono kwestię...
przeczytaj więcej

28.11.2017 | Podatek od wartości dodanej jako koszt uzyskania przychodu

W niniejszym artykule omówiono możliwość uznania zapłaconego...
przeczytaj więcej

22.11.2017 | Kiedy skorygować przychód wynikający z wystawionej pustej faktury?

Puste faktury błędnie dokumentują stan faktyczny...
przeczytaj więcej

4.10.2017 | Jak wybrać w trakcie roku alternatywną metodę cienkiej kapitalizacji?

Wymagany przez ustawodawcę warunek z art. 15c ust. 12 dotyczący...
przeczytaj więcej

19.09.2017 | Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów straty z odpłatnego zbycia przedawnionej wierzytelności własnej

W wyroku z dnia 5 lipca 2017r. (I SA/Gd 404/17) WSA w Gdańsku...
przeczytaj więcej

13.09.2017 | Czy nieodliczony podatek naliczony od towarów i usług jest zawsze kosztem podatkowym?

W przypadku rezygnacji przez podatnika z prawa do odliczenia naliczonego...
przeczytaj więcej

13.09.2017 | Nieodpłatne poręczenie na gruncie CIT

W niniejszym artykule omówiono problem uznania nieodpłatnego...
przeczytaj więcej

5.09.2017 | Limity transakcji a dokumentacja cen transferowych

W niniejszym artykule omówiono sposób ustalania limitu obligującego...
przeczytaj więcej

14.06.2017 | Zwrot wydatków poniesionych przez członka zarządu a koszty uzyskania przychodu spółki kapitałowej

W kwestii zakwalifikowania na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r...
przeczytaj więcej

14.06.2017 | Nowe regulacje UE w sprawie unikania opodatkowania

W dniu 29 maja 2017 r. Rada UE przyjęła dyrektywę zmieniającą dyrektywę...
przeczytaj więcej

14.06.2017 | Umowa ramowa a koszty uzyskania przychodów

W niniejszym artykule omówiono skutki zawarcia umowy ramowej dla ustalania...
przeczytaj więcej

31.05.2017 | Czy potrącenie należności rodzi obowiązek zapłaty podatku u źródła?

Wypłata należności, od której pobiera się zryczałtowany podatek...
przeczytaj więcej

23.05.2017 | Ryczałt samochodowy a przychód

Dotychczas fiskus stał jednoznacznie na stanowisku...
przeczytaj więcej

16.05.2017 | Czy dochód z tytułu dostawy wyrobu wraz z montażem jest wolny od podatku dochodowego od osób prawnych?

Całość przychodów uzyskiwanych w wyniku realizacji kontraktów polegających...
przeczytaj więcej

15.05.2017 | Podwyższenie w wyniku konfuzji kapitału zakładowego na gruncie podatku dochodowego

W niniejszym artykule omówiono problem podwyższenia w wyniku konfuzji kapitału...
przeczytaj więcej

28.03.2017 | Kwalifikacja wydatków z tytułu bonusów oraz usług marketingowych na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych

Kwalifikacja prawnopodatkowa wydatków z tytułu bonusów oraz wynagrodzenia...
przeczytaj więcej

24.03.2017 | Czy nabycie oprogramowania na własne potrzeby podlega podatkowi u źródła?

Prawa umożliwiające jedynie faktyczne korzystanie z programu...
przeczytaj więcej

14.03.2017 | Kiedy umowa najmu samochodu jest umową leasingu operacyjnego w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Na podstawie przepisów normujących umowę leasingu w rozdziale 4a ustawy o podatku dochodowym...
przeczytaj więcej

6.03.2017 | Jak dokumentować nabycie usług niematerialnych?

W przypadku usług niematerialnych sama faktura oraz umowa...
przeczytaj więcej

28.02.2017 | Korzystanie z ulgi prorodzinnej, a limit dochodów dziecka pełnoletniego

Brak kryterium dochodowego osiągniętego w roku podatkowym...
przeczytaj więcej

15.02.2017 | Czy wydatek powyżej 15 000 zł uregulowany w drodze kompensaty może stanowić koszt uzyskania przychodu?

W niniejszym artykule omówiono problem możliwości uznania za koszt...
przeczytaj więcej

7.02.2017 | Od kiedy rozpocząć amortyzację licencji filmowej?

Moment rozpoczęcia amortyzacji licencji wyznacza początek okresu...
przeczytaj więcej

1.02.2017 | Czy straty z tytułu odpłatnego zbycia własnych wierzytelności przedawnionych uprzednio zarachowanych jako przychód mogą stanowić koszty podatkowe?

Do tytułowego problemu, na gruncie przepisów ustawy z dnia...
przeczytaj więcej

31.01.2017 | Wydatki marketingowe jako koszt podatkowy

przeczytaj więcej

24.01.2017 | Wydatki na zakup pakietów medycznych dla członków rodziny pracownika stanowią koszt uzyskania przychodu

W niniejszym artykule omówiono problem uznania za koszt uzyskania przychodu...
przeczytaj więcej

11.01.2017 | Zapłata w złotówkach za usługę wyrażoną w walucie obcej nie powoduje powstania podatkowych różnic kursowych

W niniejszym artykule omówiono problem powstawania podatkowych różnic...
przeczytaj więcej

3.01.2017 | Czy koszt wytworzenia wyrobu można w całości potrącić z chwilą uzyskania pierwszej złotówki?

Podatnik może jedynie potrącić koszty odpowiadające uzyskanym przychodom...
przeczytaj więcej

3.01.2017 | Dodatek wypłacany pracownikom rezygnującym z pojazdu służbowego może być kosztem

Wydatki stanowiące formę „rekompensaty" pieniężnej, wypłacanej pracownikowi...
przeczytaj więcej

22.12.2016 | Kiedy powstaje przychód z tytułu wykonania usług budowlanych?

Odbiór częściowy oraz końcowy wykonanych robót potwierdzony podpisanym...
przeczytaj więcej

8.12.2016 | Moment powstania przychodu z tytułu udzielenia licencji

W niniejszym artykule omówiono problem momentu powstania przychodu w podatku dochodowym...
przeczytaj więcej

25.10.2016 | Regulowanie płatności możliwe także w formie potrącenia (kompensaty) - komunikat Ministerstwa Finansów

Zgodnie z przyjętym projektem nowelizacji ustaw o podatkach...
przeczytaj więcej

4.10.2016 | Obniżona stawka podatku CIT podpisana przez Prezydenta. Nowa regulacja od dnia 1 stycznia 2017 r.

Dobra wiadomość dla małych przedsiębiorców, ustawa dotycząca obniżenia stawki...
przeczytaj więcej

28.09.2016 | Udzielenie rabatu po dniu 1 stycznia 2016 r. z tytułu dostaw zrealizowanych do dnia 31 grudnia 2015 r.

W niniejszym artykule omówiono zagadnienie momentu korygowania przychodu...
przeczytaj więcej

20.09.2016 | Premia pieniężna od obrotu jako rabat

W niniejszym artykule omówiono zagadnienie opodatkowania premii pieniężnych wypłacanych...
przeczytaj więcej

30.08.2016 | Zmiany w zakresie podwyższenia kwoty maksymalnego odliczenia kosztów kwalifikowanych

Zgodnie z założeniami nowelizacji ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego...
przeczytaj więcej

10.08.2016 | Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej podpisana przez Prezydenta

Ustawa podpisana przez Prezydenta ma obowiązywać już od września tego roku...
przeczytaj więcej

5.07.2016 | Obniżka CIT dla małych podatników już w 2017 roku

Prawdopodobnie już od dnia 1 stycznia 2017 r. małe przedsiębiorstwa będą mogły korzystać...
przeczytaj więcej

5.07.2016 | Skutki podatkowe umorzenia pożyczki

Spółka komandytowa nie posiada osobowości prawnej, nie jest zatem podatnikiem podatków dochodowych
przeczytaj więcej

12.05.2016 | Jakie są skutki używania środka trwałego przez okres krótszy niż rok

Zaliczenie nabytego składnika majątku do środków trwałych ze względu na...
przeczytaj więcej

13.04.2016 | Czy skrócenie okresu umowy leasingu finansowego ma wpływ na skutki podatkowe wywodzone z tej umowy?

Skrócenie okresu, na jaki została zawarta umowa leasingu finansowego nie będzie miało wpływu na skutki...
przeczytaj więcej

15.03.2016 | Czy wydatki na opłacenie miejsc parkingowych dla pracowników stanowią koszty uzyskania przychodów?

Wydatki ponoszone przez podatnika na opłacenie miejsc parkingowych jako jeden z elementów świadczenia...
przeczytaj więcej

15.03.2016 | Czy czynsz inicjalny można podatkowo rozliczać w czasie?

W przypadku, gdy dla celów bilansowych czynsz inicjalny (opłata wstępna) rozliczana jest w czasie...
przeczytaj więcej

8.03.2016 | Preferencyjna stawka CIT dla małych przedsiębiorców już w 2017 r.

Korzystne zmiany dla małych podatników już w 2017 r...
przeczytaj więcej

2.03.2016 | Ulga na działalność badawczo-rozwojową zastąpiła z dniem 1 stycznia 2016 r. ulgę na nabycie nowych technologii

Z początkiem 2016 r. ulga na działalność badawczo-rozwojową zastąpiła ulgę na nabycie nowych technologii...
przeczytaj więcej

2.03.2016 | Usługi gastronomiczne, które są zaliczane do kosztów firmy muszą dokumentować cel spotkania

Podatnik, który zalicza wydatki związane ze spotkaniami biznesowymi musi bezwzględnie udokumentować cel...
przeczytaj więcej

2.02.2016 | Korekta kosztów uzyskania przychodów w świetle przepisów przejściowych obowiązujących w 2016 r.

Począwszy od 1 stycznia 2016 r., na mocy zmian w art. 15 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku...
przeczytaj więcej

2.02.2016 | Kiedy nieściągalna wierzytelność jest kosztem uzyskania przychodów?

Datę odpisania wierzytelności nieściągalnej – jako jeden z warunków zaliczenia odpisu aktualizującego...
przeczytaj więcej

21.01.2016 | Faktury korygujące przychody i koszty na przełomie lat 2015/2016

W przypadku wystawianych faktur korygujących do 31 grudnia 2015 r. rozwiązaniem mniej konfliktowym...
przeczytaj więcej

12.01.2016 | Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych związane z wejściem w życie ustawy - Prawo restrukturyzacyjne

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują przepisy nowej ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne...
przeczytaj więcej

16.12.2015 | Kilometrówka a wydatki ponoszone z tytułu używania samochodu

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami...
przeczytaj więcej

16.12.2015 | Rozpoznanie kosztu uzyskania przychodu z tytułu premii wypłacanych pracownikom w momencie kiedy stają się należne

Premie wypłacane pracownikom nie będą kosztem podatkowym spółki w roku, za który są naliczane...
przeczytaj więcej

7.12.2015 | Czy zrealizowane różnice kursowe związane z kosztem nie będącym kosztem podatkowym są kosztem uzyskania przychodu?

Nie ma prawnej możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zrealizowanych różnic kursowych związanych z...
przeczytaj więcej

26.11.2015 | Obowiązek dokonywania korekty kosztów uzyskania przychodów z powodu nieuregulowania zobowiązań tylko do końca 2015 r.

Z dniem 1 stycznia 2013 r. na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych...
przeczytaj więcej

2.11.2015 | Nagroda roczna możne być kosztem starego roku

Wydatki na wypłatę nagrody rocznej mogą zostać zaliczone przez pracodawcę do kosztów uzyskania przychodów...
przeczytaj więcej

27.10.2015 | Naprawy po okresie gwarancji

Jeśli ponoszone koszty napraw pogwarancyjnych stanowią realizację zobowiązań spółki wynikających z jej przynależności
przeczytaj więcej

23.10.2015 | Czy odzysk z likwidacji środka trwałego stanowi przychód podatkowy?

Zgodnie z obecnie wyrażanymi poglądami odzysk z tytułu likwidacji środka trwałego nie stanowi przychodu podatkowego.
przeczytaj więcej

23.10.2015 | Charakter podatkowy rekompensaty za kradzież towaru wypłaconej firmie przez ubezpieczyciela

Rekompensata wypłacona za kradzież towaru stanowi przychód, który powstanie dopiero w dniu jej otrzymania...
przeczytaj więcej

6.10.2015 | Czy wypłata dywidendy w postaci niepieniężnej ma charakter odpłatnego zbycia?

przeczytaj więcej

6.10.2015 | Czy można ulepszyć wartość niematerialna i prawną?

Przepisy podatkowe nie przewidują ulepszenia wartości niematerialnej i prawnej...
przeczytaj więcej

28.09.2015 | Ulepszenie środka trwałego

Kwalifikacja wydatków ponoszonych na środek trwały jako ulepszenie następuje po łącznym spełnieniu przesłanek...
przeczytaj więcej

22.09.2015 | Jak wycenić sprzedawane wierzytelności dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych?

Każda z metod wyceny będzie - co do zasady - właściwą, o ile poprawność jej zastosowania w danym, konkretnym stanie faktycznym - na gruncie podatku dochodowego...
przeczytaj więcej

16.09.2015 | Wydatki związane z programem motywacyjnym jako koszty uzyskania przychodów

W niniejszym artykule omówiono dopuszczalność zaliczenia wydatków związanych z programem motywacyjnym do kosztów uzyskania przychodów.
przeczytaj więcej

3.08.2015 | Czy odesłanie kwestionowanej faktury inwestycyjnej nieujętej w księgach rachunkowych wiąże się z negatywnymi skutkami na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych?

Odesłanie przez podatnika kwestionowanej faktury inwestycyjnej, brak ujęcia jej w księgach rachunkowych dla celów podatku dochodowego...
przeczytaj więcej

3.08.2015 | Zakup pakietów medycznych stanowią koszty uzyskania przychodów spółki .

Pracodawcy chcąc przyciągnąć do siebie nowych pracowników obok atrakcyjnego wynagrodzenia oferują również szereg dodatkowych pakietów, w tym pakietów medycznych. Problematyczna dla pracodawców jest kwestia obowiązku doliczania do przychodów pracowników...
przeczytaj więcej

3.08.2015 | Czy podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu karę umowną za przekroczenie terminu przy realizacji kontraktu?

Kary za nieterminowe wykonanie robót nałożona na przedsiębiorców przez ich kontrahenta z tytułu niezrealizowania w terminie prac określonych w umowie nie są wymieniona art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
przeczytaj więcej

8.07.2015 | Przychody i koszty z tytułu przekazania dywidendy rzeczowej (akcje) po 1 stycznia 2015 r.

Podmiot przekazujący dywidendę w formie rzeczowej po dniu 1 stycznia 2015 r. będzie obowiązany do rozpoznania z tego tytułu przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości wartości rynkowej przekazywanych akcji.
przeczytaj więcej

4.05.2015 | Czy istnieje prawo do zaliczenia straty z tytułu rzeczywistych kontraktów terminowych do kosztów uzyskania przychodów?

Normatywne definicje pochodnych instrumentów finansowych zawarte są w wydanym, na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości, rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie...
przeczytaj więcej