Kiedy umowa najmu samochodu jest umową leasingu operacyjnego w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

14 marca, 2017 12:01 pm

Kategorie:

Na podstawie przepisów normujących umowę leasingu w rozdziale 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stwierdzić można, że warunkami, które determinują fakt zawarcia umowy leasingu operacyjnego samochodu osobowego w rozumieniu tej ustawy, są: zawarcie umowy na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji samochodów osobowych (tj. 2 lata) oraz  ustalenie w umowie, że suma opłat pomniejszonych o należny podatek od towarów i usług musi odpowiadać co najmniej wartości początkowej przedmiotu umowy.
Do stwierdzenia, czy mamy do czynienia z umową leasingu w rozumieniu art. 17a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też z innym rodzajem umowy, istotna jest treść tejże umowy, a nie jej nazwa.

 
W myśl bowiem  art. 17a pkt 1 ustawy przez umowę leasingu rozumie się umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej “finansującym”, oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej “korzystającym”, podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów.

 
Umowa leasingu, unormowana w kodeksie cywilnym, jest więc tylko jedną z wielu umów, które mieszczą się w tym katalogu. Podatkową umową leasingu może być każda umowa posiadająca cechy określone w art. 17a pkt 1 powołanej ustawy ? niezależnie od nazwy. Jeżeli więc np. umowa długoterminowego najmu samochodu osobowego spełnia wymogi ustalone w art. 17b ust. 1 ustawy dla leasingu podatkowego operacyjnego, tzn. suma opłat ponoszonych przez podatnika w podstawowym okresie umowy z tytułu używania samochodów osobowych, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej samochodów osobowych oraz umowa zawarta została na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji samochodów osobowych (tj. 2 lata), to należy ją uznać za umowę leasingu, o której mowa w art. 17a pkt 1 (co dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych nie rodzi obowiązku  prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu).

Barbara Głowacka
Doradca podatkowy
nr wpisu 12538

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=854&start=16