Faktury korygujące przychody i koszty na przełomie lat 2015/2016

21 stycznia, 2016 8:13 am

Kategorie:

W przypadku wystawianych faktur korygujących do 31 grudnia 2015 r. rozwiązaniem mniej konfliktowym z organami podatkowymi i skarbowymi było dokonywanie korekty wielkości przychodu i kosztu uzyskania przychodu w okresie rozliczeniowym, w którym został już ujęty przychód należny lub pierwotny koszt uzyskania przychodu. Od dnia 1 stycznia 2016 r. istotnym momentem dla korekty przychodu jest okres rozliczeniowy, w którym została wystawiona faktura korygująca. Z uwagi na powołane brzmienie przepisu nie ma znaczenia moment powstania samego przychodu, ani moment wystąpienia okoliczności wpływającej na zwiększenie lub zmniejszenie przychodu. Zatem zarówno gdy przychód został osiągnięty w 2015 r. oraz okoliczność wpływająca na jego zwiększenie lub zmniejszenie również miała miejsce w 2015 r. to jeżeli faktura korygująca przychody została wystawiona po dniu 1 stycznia 2016 r. to należy ją uwzględnić w rozliczeniu za 2016 rok (gdy korekta nie wynikała z błędu rachunkowego lub innej oczywistej omyłki).

 
Podobnie istotnym momentem dla korekty kosztów uzyskania przychodów jest okres rozliczeniowy, w którym została otrzymana faktura korygująca. Nie ma znaczenia data wystawienia faktur korygujących przez kontrahenta, ani data kiedy wystąpiły okoliczności skutkujące korektą (np. kiedy udzielono rabatu) ? obie te czynności mogły mieć miejsce w 2015 r. Jeżeli faktura korygująca wpłynęły do podatnika w styczniu 2016 r. należy do nich stosować nowe regulacje i  uwzględnić je w rozliczeniu za 2016 r. Przepis wprost stanowi tylko o okresie, w którym otrzymano fakturę korygującą ? w tej sytuacji w roku 2016 (gdy korekta nie wynikała z błędu rachunkowego lub innej oczywistej omyłki).
W myśl art. 11 ustawy nowelizującej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1595) nowe zasady korekt stosuje się do korekty przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów, uzyskanych lub poniesionych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

 
Od dnia 1 stycznia 2016 r. ustawodawca wprost postanowił, że jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana:

  • błędem rachunkowym lub
  • inną oczywistą omyłką

to korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca (lub w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty).

 
Analogiczna regulacja dotyczy kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest spowodowana:

  • błędem rachunkowym lub
  • inną oczywistą omyłką

to korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca (lub w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty).

 
Podsumowując, obrazując powyższe na przykładzie jeżeli podatnik otrzymał fakturę korygującą 8 stycznia 2016 r. z tytułu uzyskanej premii pieniężnej korekty dokonuje poprzez zmniejszenie kosztu uzyskania przychodu w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca (w styczniu 2016 r.). Nie ma przy tym znaczenia, że faktura korygującą na rzecz tego podatnika została wystawiona 31 grudnia 2015 r.

 

Marcin Szymocha
Młodszy konsultant podatkowy
marcin.szymocha@isp-modzelewski.pl
tel. (32) 259 71 50

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=774&start=17