Podatkowe skutki udzielenia nieodpłatnego poręczenia

23 sierpnia, 2018 11:04 am

Kategorie:

Zgodnie z obecnie wyrażanym poglądem organów podatkowych w przypadku nieodpłatnie udzielonego poręczenia mamy do czynienia z otrzymaniem przez dłużnika świadczenia w postaci zabezpieczenia wykonania ciążącego na niej zobowiązania. Wartością takiego świadczenia jest korzyść wynikająca z zaniechania.

Pojęcie “nieodpłatne świadczenie” ma utrwalone w orzecznictwie sądowoadministracyjnym znaczenie. W uchwale Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 października 2011 r., II FPS 7/10,  podobnie jak w uchwałach składów siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 maja 2010 r., II FPS 1/10, z dnia 18 listopada 2002 r., FPS 9/02, z dnia 16 października 2006 r., II FPS 1/06, zgodnie przyjęto (także w uzasadnieniach zdań odrębnych), że pojęcie ?nieodpłatne świadczenie? ma na gruncie prawa podatkowego szersze znaczenie niż w prawie cywilnym, gdyż obejmuje ono wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności podatnika, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.
Zgodnie z obecnie wyrażanym i w zasadzie jednolitym poglądem, w przypadku nieodpłatnie udzielonego poręczenia mamy do czynienia z otrzymaniem przez dłużnika świadczenia w postaci zabezpieczenia wykonania ciążącego na niej zobowiązania. Wartością takiego świadczenia jest korzyść wynikająca z zaniechania pobrania wynagrodzenia za udzielone poręczenie. Wartość ta stanowi dla dłużnika przychód podatkowy z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia, podlegający opodatkowaniu w myśl art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a jego wysokość należy określić na podstawie art. 12 ust. 6 pkt 4 powołanej ustawy.
Małgorzata Słomka
doradca podatkowy nr 09900
malgorzata.slomka@isp-modzelewski.pl

Źródło : http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=964&start=13