Nieodpłatne udostępnienie pracownikowi samochodu służbowego w kontekście podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

21 grudnia, 2015 1:03 pm

Kategorie:

Dla pracowników podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Tak stanowi art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. W szczególności do przychodów tych zalicza się: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop oraz wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wartość została z góry ustalona. Ponadto zalicza się do nich świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, a także wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Taka definicja przychodu określona została w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 
Podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych nie stanowią natomiast przychody enumeratywnie wymienione w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zwanego rozporządzeniem składkowym). W katalogu takich przychodów ustawodawca wprawdzie w § 2 ust. 1 pkt 26 wymienił korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji, to jednak nie zawarł w nim świadczeń w postaci m.in. bezpłatnego udostępniania przez pracodawcę pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych. Oznacza to, że takie świadczenie stanowi dla pracownika podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, od którego należy opłacić składki na te ubezpieczenia.

 
Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez ZUS, bezpłatne używanie samochodów służbowych do celów prywatnych przez pracowników nie stanowi przychodu, o którym mowa w cytowanym § 2 ust. 1 pkt 26 ww. rozporządzenia składkowego, bowiem nie stanowi nabycia artykułu, przedmiotu ani usługi, a jedynie polega na bezpłatnym korzystaniu z rzeczy będącej własnością pracodawcy. Należy podkreślić, że wyłączenie z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne określonych w kategorii przychodów zawarte w ww. rozporządzeniu stanowi wyjątek od ogólnej zasady, iż podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód, dlatego przepisy te muszą być interpretowane ściśle.
Reasumując, należy wskazać, że nieodpłatne udostępnienie samochodu służbowego do celów prywatnych pracownika będzie skutkowało obowiązkiem oskładkowania wartości takiego nieodpłatnego świadczenia; do ustalenia podstawy wymiaru składek należy stosować kwoty określone w art. 12 ust. 2a ? 2b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.

Bartłomiej Kurant
młodszy konsultant podatkowy
bartlomiej.kurant@isp-modzelewski.pl
tel. 022 515 30 60 wew. 125

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/administrator/index.php?option=com_adsmanager&c=contents