Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

25 października, 2016 8:32 am

Kategorie:

Od 1 stycznia 2017 r. podatek dochodowy od osób prawnych płacony przez małych przedsiębiorców zostanie obniżony z 19 do 15 proc.

W ustawie nowelizującej ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych nadano nowe brzmienie ust. 1 w art. 19 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, wprowadzając stawkę podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 15% dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność ? w roku, w którym rozpoczęli działalność. Definicja małego podatnika obecnie zawarta jest w art. 4a pkt 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. Zgodnie z nią małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro, przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. Niniejsza ustawa nie modyfikuje wskazanej wyżej definicji ?małego podatnika?. Ustalenie posiadania tego statusu będzie zatem dokonywane w oparciu o dotychczasowe zasady. Należy przy tym podkreślić, iż ustalenie statusu ?małego podatnika? następuje niezależne od wprowadzanej regulacji dotyczącej obniżonej stawki podatku dochodowego od osób prawnych. Bez znaczenia dla możliwości stosowania tej regulacji, począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r., pozostawać będzie zatem okoliczność, iż przy ustalaniu statusu małego podatnika bierze się pod uwagę przychody z ?poprzedniego? roku podatkowego, tj. w odniesieniu do roku podatkowego rozpoczętego w 2017 r. ? przychody uzyskane przed dniem wejścia w życie projektowanych przepisów art. 19 ust. 1 pkt 2.

 
W dodawanym ust. 1a w art. 19 przewiduje się ograniczenie możliwości stosowania stawki 15% dla podatników rozpoczynających działalność, którzy powstali w wyniku szeregu wskazanych w nim operacji restrukturyzacyjnych. Podatnicy ci nie będą mieli możliwości stosowania 15% stawki podatku CIT w roku rozpoczęcia działalności (przez który to rok należy rozumieć rok, w którym wystąpiły wskazane w omawianym przepisie operacje restrukturyzacyjne, pkt 1?4), jak również w następnym roku podatkowym, nawet gdy w tym kolejnym roku będą posiadali status małego podatnika w rozumieniu art. 4a pkt 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.. Będą oni zatem mogli stosować preferencyjną stawkę podatku dochodowego od osób prawnych (15%) dopiero począwszy od trzeciego roku podatkowego pod warunkiem, iż zostanie zachowana reguła pozostawania w tym roku małym podatnikiem w rozumieniu art. 4a pkt 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. Wprowadzany wyjątek stosowany jest na gruncie ustawy już obecnie m.in. w zakresie takich preferencji, jak jednorazowa amortyzacja (art. 16k ust. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.) czy tzw. kredyt podatkowy (art. 25 ust. 13 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.). Ograniczenie to uzasadnione jest zapobieganiem dokonywania przez podatników restrukturyzacji, które miałyby na celu ? poprzez zmianę formuły działalności lub sztuczne dostosowywanie jej rozmiarów ? skorzystanie ze stawki 15%.

 
Dodatkowo w ust. 1b art. 19 wprowadza się ograniczenie w stosowaniu obniżonej stawki przez podatkowe grupy kapitałowe.

Oliwia Mórawska
Młodszy konsultant podatkowy
Oliwia.morawska@isp-modzelewski.pl

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=826&start=9