Zmiany w podatku od nieruchomości w 2016 r.

12 stycznia, 2016 8:36 am

Kategorie:

Z dniem 1 stycznia 2016 r. usunięto luki prawne dotyczące podatku od nieruchomości oraz doprecyzowano niektóre zapisy.

Z nowym rokiem jedną z głównych zmian w podatku od nieruchomości jest to, że podatek jest naliczany od całości wspólnych części nieruchomości i płacą go wszyscy współwłaściciele w stosunku odpowiadającym ich udziałowi w danej nieruchomości wspólnej. Inaczej sytuacja wyglądała do końca 2015 r., gdzie części wspólne dla kilku właścicieli były wyłączone z opodatkowania.

 
Nowe przepisy wprowadzają także zapis, zgodnie z którym aby uznać, że konkretny przedmiot nie jest związany z działalnością gospodarczą danego przedsiębiorcy, trzeba będzie uzyskać ostateczną decyzję nadzoru budowlanego lub górniczego dotyczącą danego obiektu, tzn. nakaz rozbiórki  lub decyzję o wyłączeniu z użytkowania. W przypadku, gdy takiej decyzji nie będzie, należy się liczyć z zapłatą pełnej stawki podatku.

 
Ponadto wprowadzono także nowy podatek, tzw. opłatę reklamową za tablice i urządzenia reklamowe. Choć przepisy weszły w życie z dniem 11 września 2015 r., to w wielu przypadkach gminy wprowadzą je już od początku 2016 r.

 
Ministerstwo Finansów jak co roku określiło maksymalną wysokość stawek podatku od nieruchomości, ale  gminy w odniesieniu do przedsiębiorców mogą stosować niższe kwoty. W 2016 maksymalne stawki wynoszą:
a) od budynków lub ich części:

  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 22,86 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,68 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,65 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,68 zł. od 1 m kw. powierzchni użytkowej.

b) od gruntów:

  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,89 zł od 1 m kw. powierzchni,
  • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,58 zł od 1 ha powierzchni.,
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,47 zł od 1 m kw. powierzchni.

 
Reasumując należy wskazać, że zmiany te mogą w korzystny sposób wpłynąć na sytuację podatników podatku od nieruchomości.

 

Piotr Zyśk
Młodszy konsultant podatkowy
piotr.zysk@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=772&start=17