Zmiany w zwolnieniu dotyczącym świadczeń otrzymywanych przez pracowników

12 grudnia, 2017 8:50 am

Kategorie:

W niniejszym artykule omówiono zmiany wynikające z ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie zwolnienia od podatku świadczeń otrzymywanych przez pracowników.

 
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Od dnia 1 stycznia 2018 r., wskutek nowelizacji, nastąpi podwyższenie kwoty 380 zł do wysokości 1000 zł.

 
Podsumowując, od dnia 1 stycznia 2018 r. podwyższona zostanie kwota zwolniona od podatku dochodowego z tytułu świadczeń otrzymywanych przez pracowników w związku z finansowaniem działalności socjalnej.

Wojciech Safian
Doradca podatkowy
Nr wpisu 12 914
Wicedyrektor ds. Doradztwa Podatkowego
i Audytu Podatkowego
w Oddziale Wielkopolskim
wojciech.safian@isp-modzelewski.pl
tel. 61 848 33 48

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=907&start=7