Powstanie obowiązku podatkowego w związku z obrotem kryptowalutami

6 marca, 2018 12:01 pm

Kategorie:

Dnia 9 lutego 2018 r. Dyrektor Informacji Podatkowej wydał interpretację indywidualną (0113-KDIPT2-3.4011.474.2017.1.SJ) dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania obowiązku podatkowego w związku z obrotem kryptowalutami.

 
W sytuacji, gdy przedmiotem działalności gospodarczej jest obrót kryptowalutami i podatnik dokonuje takich transakcji, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, uzyskany przychód (dochód) należy traktować jako przychód z wykonywanej działalności gospodarczej. Gdy w dokonywanej transakcji nie występuje element tradycyjnej waluty, a jedynie zachodzi zamiana jednej kryptowaluty na drugą ? po stronie podatnika powstaje przychód.

 
Odnosząc się do momentu powstania przychodu, zauważyć należy, że w myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Zgodnie z powołanym przepisem przychód stanowią otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika pieniądze i wartości pieniężne.

 
W przypadku, gdy obrót kryptowalutą jest przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej, zastosowanie znajduje art. 14 ust. 1c ww. ustawy, zgodnie z którym za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. le, lh-1j i 1n-1p, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.

 
W przypadku transakcji przeprowadzanych w walutach obcych, dla celów prawidłowego wykazania wartości uzyskanych przychodów, wartości te należy przeliczać na złotówki, zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 11a ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przepisu tego wynika, że przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

 
Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne, stwierdzić należy, że jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej jest obrót kryptowalutami i podatnik dokonuje takich transakcji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, przychód po stronie podatnika powstaje nie tylko w sytuacji, gdy dochodzi do sprzedaży lub zamiany kryptowaluty na walutę tradycyjną, ale także wtedy, gdy ma miejsce zamiana jednej kryptowaluty na inną kryptowalutę, lub gdy doszło do rozgałęzienia (tzw. hard-fork) ETH. Podatnik rozpoznaje przychód podatkowy z transakcji kryptowalutami, zgodnie z zasadami określonymi w art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli w momencie dokonania sprzedaży kryptowaluty, a w przypadku zamiany jednej kryptowaluty na drugą, w momencie dokonania wymiany tych kryptowalut.

 
Kacper Wolak
Młodszy konsultant podatkowy
Kacper.wolak@isp-modzelewski.pl
Telefon: 22 517 30 77

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=929&start=16