Nowe wyjaśnienia ministerstwa finansów dotyczące jpk

10 sierpnia, 2016 9:00 am

Kategorie:

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pojawiła się trzecia część odpowiedzi w zakresie wątpliwych kwestii związanych z JPK. Odpowiedzi dostępne są pod linkiem: http://www.mf.gov.pl/documents/764034/5134536/Odpowiedzi+na+pytania+dot.+JPK+cz.+3

Na podstawie art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej podatnicy prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych są obowiązani przesyłać bez wezwania organu podatkowego ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej JPK_VAT.
Poniżej przedstawiono wybrane odpowiedzi Ministerstwa Finansów.
Odp. 1 ? Ministerstwo Finansów ponownie potwierdziło, że struktura JPK_VAT powinna uzgadniać się do składanej deklaracji (zatem musi uwzględniać oprócz faktur również paragony).
Problematyczną kwestią może być generowanie przez wybrane programy odrębnych rejestrów m.in. dla zakupu, dla sprzedaży, dla towarów objętych odwrotnym obciążeniem. Jakkolwiek łącznie te rejestry zsumują się do deklaracji VAT jednak każdy z nich odrębnie nie będzie w pełni zgodny ze składaną deklaracją. Kwestia zgodności pliku JPK_VAT z deklaracją podnoszona jest przez Ministerstwo Finansów co najmniej kilkokrotnie m.in. w odpowiedzi na pytania 1, 3, 4, 5
Odp. 7 ? ?korekta deklaracji za okresy po 01.07.2016 r. będzie powodowała obowiązek przekazania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, jeżeli zostaną w niej dokonane zmiany w stosunku do przekazanej poprzednio w postaci jednolitej struktury JPK_VAT.?.
Odp. 8 ? ?Rejestr zakupu i sprzedaży VAT musi być ewidencjonowany co miesiąc (JPK_VAT), niezależnie czy deklaracja jest miesięczna czy kwartalna.?
Odp. 15 ? ?Struktura JPK_WB jest strukturą dotyczącą wyciągu bankowego ? dowodu księgowego, który wytwarza bank. Obowiązek dostarczenia tej struktury spoczywa na podatniku, jednakże będzie on realizowany przez podatnika we współpracy z bankiem. W praktyce organ podatkowy będzie mógł zwrócić się do banku za zgodą podatnika o wydanie wyciągów bankowych w formie JPK, wskazując podstawę żądania, nr rachunku bankowego i okres, którego wyciąg będzie dotyczył.      Odp. 16 ? ?Księgi podatkowe prowadzone z wykorzystaniem programów biurowych, w tym arkuszy kalkulacyjnych (Microsoft Excel), należy uznać za prowadzone przy użyciu programów komputerowych. Tym samym podmioty prowadzące księgi podatkowe przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych są obowiązane do comiesięcznego przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2.?.
Odp. 17 – ?Podmiotem zobowiązanym do przekazania ksiąg podatkowych w formie JPK będzie nie podatkowa grupa kapitałowa, lecz poszczególne spółki wchodzące w jej skład. Podatkowa grupa kapitałowa, jak wskazano wyżej, nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych, a czynności wykonywane przez spółkę reprezentującą podatkową grupę kapitałową mają jedynie charakter techniczny polegający na wyliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych dla PGK.?
Odp. 23 ? ?Z treści art. 109 ust. 3 ustawy o VAT nie wynika obowiązek ujmowania zakupów związanych wyłącznie z czynnościami zwolnionymi, nieopodatkowanymi oraz od których nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zatem nie podlegają również wykazaniu w JPK_VAT w części dotyczącej zakupów. W ewidencji sprzedaży należy wpisać numer faktury zakupu, na podstawie której podatnik dokonuje rozliczenia podatku należnego.?
Pytanie to dotyczyło kwestii rozliczania faktur zakupowych skutkujących po stronie nabywcy rozliczeniem VAT należnego (tj. import usług, WNT, import towarów), od których podatnik nie odlicza VAT (tj. import usług, WNT, import towarów). Czy w ewidencji sprzedaży powinien być wykazany numer faktury zakupowej z danymi podatnika jako nabywcy, czy numer dokumentu księgowego własnego, na podstawie którego dokonano rozliczenia VAT należnego?
Odp. 28 ? ?W przypadku wysłania w pliku JPK_VAT z błędną nazwą kontrahenta nie jest konieczne ponowne przesłanie skorygowanego pliku.?.
Odp. 30 ? ?W przypadku faktur dokumentujących transakcje wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów nie jest obowiązkowe wypełnienie pola ?DataWplywuFaktury. Co do zasady bowiem, w takich przypadkach obowiązek podatkowy powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym dokonano dostawy towarów, a nie otrzymania faktury.?
Podsumowując, zgodnie z opublikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów trzecią częścią odpowiedzi w zakresie wątpliwych kwestii związanych z JPK m.in. potwierdzono, że struktura JPK_VAT powinna uzgadniać się do składanej deklaracji. Zatem korekta deklaracji będzie wiązała się z ponownym przesłaniem pliku JPK_VAT.

 
Marcin Szymocha
Doradca podatkowy nr 12870
p.o. Dyrektora Oddziału Śląskiego ISP
marcin.szymocha@isp-modzelewski.pl
tel. (32) 259 71 50

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=812&start=3