Nowe zasady wystawiania faktur w przypadku sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej

16 listopada, 2017 11:54 am

Kategorie:

W niniejszym artykule omówiono zmiany wynikające z projektu z dnia 18 września 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy ? Prawo o miarach, dotyczące nowych zasad wystawiania faktur w przypadku sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej.

 

Zgodnie z art. 106b ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą czynność opodatkowaną, jeżeli obowiązek jej wystawienia nie wynika z przepisów prawa oraz fakturę dokumentującą sprzedaż zwolnioną ? jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę, bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Projekt zakłada dodanie ust. 4 w art. 106b ustawy o podatku od towarów i usług zgodnie z którym w przypadku sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, fakturę będzie się wystawiało na rzecz nabywcy towarów i usług będącego podatnikiem, wyłącznie jeżeli paragon dokumentujący tę sprzedaż zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku albo podatku od wartości dodanej. Zmiana ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy. Należy nadmienić, że wśród obecnie użytkowanych przez podatników kas fiskalnych znikomy odsetek posiada funkcję podania numeru NIP nabywcy. Oznacza to, że podatnicy albo wymienią kasy na nowe albo nie będą mieli możliwości wystawiania faktur do sprzedaży zarejestrowanej przy użyciu kas rejestrujących. Istotnym problemem może być również dostępność nowych kas w tak krótkim okresie czasu.

 

Podsumowując, niebawem podatników czeka istotna zmiana związana z wystawianiem faktur w przypadku sprzedaży zarejestrowanej uprzednio za pomocą kasy rejestrującej. W takim przypadku wystawienie faktury będzie bowiem wyłącznie w przypadku, jeżeli na paragonie fiskalnym umieszczony zostanie NIP nabywcy.

 

Wojciech Safian
Doradca podatkowy
Nr wpisu 12 914
Wicedyrektor ds.. Doradztwa Podatkowego
i Audytu Podatkowego
w Oddziale Wielkopolskim
wojciech.safian@isp-modzelewski.pl
tel. 61 848 33 48

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=902&start=2