Projekt ustawy w sprawie podzielonej płatności (tzw. split payment)

23 maja, 2017 8:30 am

Kategorie:

W dniu 12 maja 2017 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy zmieniającej ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zakładający wprowadzenie mechanizmu split payment (tzw. podzielona płatność). Celem proponowanego rozwiązania jest zapewnienie większej stabilności wpływów z tytułu podatku od towarów i usług, jak również zapobieganie unikaniu płacenia podatku od towarów i usług. Obecnie projekt znajduje się na etapie opiniowania. Ustawa miałaby zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.
Zgodnie z projektem ustawy w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. dodaje się nowy rozdział o tytule ?Mechanizm podzielonej płatności? i art. 108a ? 108e. Zgodnie z art. 1 pkt 2 projektu ustawy rozwiązanie polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek bankowy dostawcy, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług, jest płacona na specjalne konto dostawcy – rachunek VAT. Dostawca ma bardzo ograniczone możliwości dysponowania środkami znajdującymi się na rachunku VAT. Nie otrzymuje całej kwoty brutto od nabywcy na swój rachunek  bankowy, nie może tym samym przy przeprowadzaniu transakcji gospodarczych mających na celu wyłudzanie podatku od towarów i usług,  szybko ?zniknąć?, zatrzymując dla własnych korzyści VAT należny fiskusowi.
Mechanizm ma za zadanie przeciwdziałać nadużyciom i oszustwom podatkowym. Organy podatkowe będą miały możliwość monitorowania i blokowania środków na rachunkach VAT, eliminując ryzyko znikania podatników wraz z zapłaconym im przez kontrahentów, a nieodprowadzonym podatkiem od towarów i usług.  Mechanizm podzielonej płatności znajdzie zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników, bez wpływu na zakupy dokonywane przez konsumentów. Proponowane w projekcie rozwiązanie zakłada dobrowolność w stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Inicjatywę w powyższym zakresie pozostawia się nabywcy towarów lub usług, niemniej jednak skorzystanie przez niego z tej metody rozliczeń będzie oznaczało określone konsekwencje zarówno dla nabywcy, jak i dostawcy towarów lub usługodawcy.
Rachunki VAT dla każdego podatnika będą zakładane przez banki lub spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Środki zgromadzone na rachunku będą należały do podatnika, jednak będzie miał ograniczone możliwości ich użycia. Dokona przelewu na inny rachunek VAT oraz będzie mógł opłacić zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od towarów i usług do urzędu skarbowego. Szczegółowe zasady dotyczące rachunku VAT będą określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Prawo bankowe w rozdziale zatytułowanym ?Rachunek VAT?.
W przypadku podatników, którzy będą stosować  metodę podzielonej płatności nie będą miały zastosowania regulacje związane ze stosowaniem sankcji, określonych w art. 112b i art. 112c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. oraz nie będą miały zastosowania przepisy o odpowiedzialności solidarnej, zawarte w dziale Xa. Jeżeli podatnik zdecyduje się na zwrot nadwyżki VAT naliczonego na rachunek VAT, wówczas taki zwrot będzie dokonany w przyspieszonym terminie. Przewiduje się rezygnację ze stosowania art. 56b Ordynacji podatkowej (który stanowi podwyższoną stawkę odsetek za zwłokę w odniesieniu do zaległości w podatku od towarów i usług), do zaległości powstałej za okres, za który podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę podatku naliczonego, której 95% wynika z faktur, które zostały zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Aleksandra Garbarczyk
Młodszy konsultant podatkowy
aleksandra.garbarczyk@isp-modzelewski.pl

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=869&start=3