Zmiana sposobu wykorzystania samochodu służbowego

23 października, 2015 9:34 am

Kategorie:

Samo oświadczenie o zmianie sposobu wykorzystania pojazdu służbowego nie jest wystarczające ? musi być ono potwierdzone obiektywnymi okolicznościami, w tym m.in. zmianą regulaminu.

Zgodnie z art. 86a ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy są uprawnieniu do odliczenia 50% wydatków związanych z samochodami służbowymi. Odliczenie całości jest możliwe, jeżeli pojazd będzie wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej.
W myśl z art. 86a ust. 12, podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami.

 

Jeżeli podatnik zechce zmienić wykorzystanie takiego samochodu, rozszerzając zakres jego używania na cele prywatne, zastosowanie znajdzie ust. 14 omawianego artykułu, zgodnie z którym należy zaktualizować w/w informację, najpóźniej przed dniem, w którym dokonano zmiany wykorzystania pojazdu.

Jak wynika z interpretacji indywidualnej IPPP3/443-618/14-2/ISZ, z dnia 30 września 2014 r.: ?zmiana wykorzystywania pojazdu samochodowego musi mieć charakter trwały i stały, potwierdzony obiektywnymi okolicznościami, znajdującymi swój wyraz m.in. w zmianie zasad używania pojazdu, określonymi przez podatnika.? Analogiczne stanowisko zostało wyrażone w interpretacji indywidualnej IBPP2/443-517/14/ICz, z dnia 5 września 2015 r.: ?Podkreślić bowiem należy, że zmiana wykorzystywania pojazdu musi mieć charakter trwały i stały, potwierdzony obiektywnymi okolicznościami, znajdującymi swój wyraz m.in. w zmianie zasad używania pojazdu, określonymi przez podatnika.?

Samo oświadczenie o zmianie sposobu wykorzystania pojazdu służbowego nie jest wystarczające ? musi być ono potwierdzone obiektywnymi okolicznościami, w tym m.in. zmianą regulaminu. Informacja nie poparta tego rodzaju potwierdzeniem może stać się podstawą do zakwestionowania przez organ podatkowy pierwotnej informacji o przeznaczeniu pojazdu wyłącznie do działalności gospodarczej oraz koniecznością korekty zeznania przez podatnika.

Michał Rosa
Młodszy konsultant podatkowy
michal.rosa@isp-modzelewski.pl
tel. (32) 259 71 50