Opłata licencyjna płacona za okresy rozliczeniowe a obowiązek podatkowy

6 lipca, 2015 10:45 am

Kategorie: ,

Moment powstania obowiązku podatkowego dla opłaty licencyjnej rozliczanej w okresach rozliczeniowych jest uzależniony od długości takiego okresu rozliczeniowego.

 

Podatnik na podstawie umowy licencyjnej pobiera dodatkową opłatę licencyjną na podstawie pisemnej informacji od kontrahenta na koniec każdego roku obowiązywania umowy licencyjnej. Dodatkowa opłata licencyjna jest naliczana, o ile licencjobiorca przekroczy w ciągu roku określoną w umowie wysokość nakładu.
Dla prawidłowego określenia daty powstania obowiązku podatkowego istotna jest treść zapisu powołanego ust. 3 art. 19a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Należy bowiem uznać, że jeśli strony umówiły się na rozliczanie czynności (usługi) w okresach rozliczeniowych, to zastosowanie ma właśnie ta reguła (zgodnie z którą usługa jest wykonana ? a więc powoduje powstanie obowiązku podatkowego – z chwilą zakończenia okresu rozliczeniowego). Organ podatkowy (organ kontroli skarbowej) nie ma możliwości kwestionowania tego, że strony umówiły się na rozliczanie czynności w ramach okresów rozliczeniowych, ani ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego w związku z wykonaniem każdej z czynności (usług jednostkowych) w danym okresie.
W ramach powołanego ust. 3 artykułu 19a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. strony mogą przyjąć dowolne okresy rozliczeniowe. Nie ma wymogu, aby okresem rozliczeniowym był miesiąc. Okres rozliczeniowy – na którego zakończenie będzie powstawać obowiązek podatkowy – może być dłuższy bądź krótszy niż miesiąc (lub niż kwartał – jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie).
Okresy rozliczeniowe nie muszą się również pokrywać z jednostkami czasu (takimi jak tydzień, miesiąc, kwartał, półrocze etc.). Mogą to być również okresy np. 22-dniowe czy jakiekolwiek inne, swobodnie przyjęte przez strony umów.
Jedyny wyjątek dotyczy okresów rozliczeniowych dłuższych niż rok. Jeśli w związku ze świadczeniem usługi w danym roku nie następuje koniec okresu bądź termin płatności – to usługa jest uznawana za wykonaną (w odpowiedniej części) na koniec (każdego) roku (kalendarzowego).
Na marginesie należy podkreślić, że termin powstania obowiązku podatkowego dla tego rodzaju usług został powiązany z momentem powstania przychodu w podatku dochodowym. W odniesieniu bowiem do przychodów z usług wykonywanych w sposób ciągły bądź w okresach rozliczeniowych – przepisy obu ustaw o podatku dochodowym przyjmują taką samą zasadę. Powyższe oznacza, że w przypadku wykonywania tego rodzaju usług przychód i obrót będą rozliczane w tym samym miesiącu (kwartale).
W związku z tym obowiązek podatkowy powstanie z chwilą zakończenia każdego roku obowiązywania umowy, o ile zostaną spełnione warunki do naliczenia dodatkowej opłaty licencyjnej.

 

 

Małgorzata Słomka
doradca podatkowy nr 09900
malgorzata.slomka@isp-modzelewski.pl
tel. 22 517 30 64